سوره ناس

تعبیر خواب سوره ناس

دیدن سوره و آیه های قرآن بسته به نوع آیه تعابیر متفاوتی دارد. از این نظر تعبیر سوره الناس به طور کلی خوب و نیکو است.

ابن سیرین:

اگر بیند سوره ناس می خواند ، دلیل که او را خدای تعالی از خشم بدان نگاهدارد . اگر بیند تسبیح و تهلیل و تکبیر می گفت ، یا دعا می خواند ، یا صلوات بر رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرستاد ، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و عزت و نصرت او را حاصل شود . اگر بیند « لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیم » می گفت . دلیل که مال و خواسته یابد . اگر بیند آیه « شَهِدَ اللَّهُ أَنَّه … » . ( آل عمران ۱۷و۱۸ ) می خواند ، به قضای خدای تعالی راضی باشد و خالص از این جهان برود .
اگر بیند که آیه « قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُم » ( انعام /آیه۹۱ ) می خواند دلیل که پادشاهی و ارجمندی و جاه می‌یابد .

تعبیر سوره ناس
تعبیر خواب سوره ناس از دیدگاه ابراهیم کرمانی :

امانتی که دارد بگذارد و مردمان او را عزیز دارند .
اگر بیند که آیه « قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُم » ( انعام /آیه۹۱ ) می‌خواند دلیل که هر امیدی دارد بیابد .

حضرت امام جعفر صادق در تعبیر خواب سوره ناس می‌فرماید :

اگر شخصی ببیند سوره ناس را می‌خواندحاجت‌های او روا شود .
اگر بیند که آیه « قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُم » ( انعام /آیه۹۱ ) می خواند حاجتهای او روا گردد .

اینجا ببینید: تعبیر خواب آبنبات

تعبیر خواب پیشنهادی

شاه بلوط

اگر در خواب دید که شاه بلوط داشت ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد . جابرمغربی گوید : اگر دید که شاه بلوط می خورد ، دلیل که غمگین […]

تعبیر خواب کبک
تعبیر خواب کبک

تعبیر خواب کبک ابن سیرین کبک در خواب ، دلیل بر زنی خوبروی باشد یا کنیزکی صاحب جمال . اگر بیند کبکی بگرفت ، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی […]

خلقان

را به تازی جامه کهنه گویند و پوشیدن آن درخواب غم و اندوه است و درویشی که بر مردم دیر بماند . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که جامه […]

بیل

محمد بن سیرین گوید : بیل در خواب خادمی است که کارها کند . ابراهیم کرمانی گوید : بیل در خواب خادمی است که کارها به نفاق کند وبعضی گویند […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of