تعبیر خواب شهید

تعبیر خواب شهید

تعبیر خواب شهید به معنی کنار رفتن تاریکی ها ، اختلاف ها گرفتاری ها و همچنین از بین رفتن تنگدستی و فقر از معانی اصلی این رویاست ، همچنین دور شدن از خطرات شدید و ناگهانی و ایمن شدن از ترس و بلا نیز از تعبیر همین خواب است
تعبیر خواب شهید ازدکتر علی مدنی: اگر ببینی با شهید گمنام  در حال تکلم هستی و یقین داری که چهره و یا شخصیت او برای شما آشناست به علامت عاقبت بخیری رضایت والدین کسب موفقیت و پیروزی و همچنین اوج گرفتن در زمینه ی علم و دانش و در نهایت رسیدن به یک مقام مهم و عالی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب غذا

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب بيند كه شهادت مي آورد و بيننده مصلح بود، دليل است با شهادت از دنيا برود.

اگر مفسد بود، دليل كه ازگناه توبه كند. اگر مشرك بيند مسلمان شود.

 

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آشنا
تعبیر خواب آشنا

آنلی بیتون می‌گوید : تعبیر خواب آشنا و ملاقات کردن یا صحبت با یک آشنا در یک مکان ، دلیل بر آن دارد که خبری خوب و خوشحال کننده به […]

نیازمند

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب احساس می کنید فردی نیازمندید ، نشانة آن است که دست به معامله ای احمقانه خواهید زد . و از حال دوستانی که […]

شکستن

اگر به خواب بیند که اندامی از اندامهای او بشکست ، دلیل زیان است به سبب خویشی که بدان اندام تعلق دارد . اگر بیند که چیزی از آلات مناهی […]

تعبیر خواب آتش بازی
تعبیر خواب آتش بازی

لوک اویتنهاو در تعبیر خواب آتش بازی می گوید : تماشای آن : به جشنی دعوت خواهید شد آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید […]

guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x