تعبیر خواب شهید

تعبیر خواب شهید

تعبیر خواب شهید به معنی کنار رفتن تاریکی ها ، اختلاف ها گرفتاری ها و همچنین از بین رفتن تنگدستی و فقر از معانی اصلی این رویاست ، همچنین دور شدن از خطرات شدید و ناگهانی و ایمن شدن از ترس و بلا نیز از تعبیر همین خواب است
تعبیر خواب شهید ازدکتر علی مدنی: اگر ببینی با شهید گمنام  در حال تکلم هستی و یقین داری که چهره و یا شخصیت او برای شما آشناست به علامت عاقبت بخیری رضایت والدین کسب موفقیت و پیروزی و همچنین اوج گرفتن در زمینه ی علم و دانش و در نهایت رسیدن به یک مقام مهم و عالی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب غذا

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب بيند كه شهادت مي آورد و بيننده مصلح بود، دليل است با شهادت از دنيا برود.

اگر مفسد بود، دليل كه ازگناه توبه كند. اگر مشرك بيند مسلمان شود.

 

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

شاخ

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که شاخ داشت ، دلیل است که بزرگی و منفعت یابد . اگر بیند که شاخ گاوی ماده داشت ، دلیل بود […]

بازی چشم بندی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید که با دیگران مشغول بازی چشم‌بندی هستید ، به این معنا است که در کاری شرکت می‌کنید که احتمالا به شما ضرر […]

لباده

محمدبن سیرین گوید : دیدن لباده درخواب ، دلیل بر نیکوئی دین است . خاصه اگر بیند لباده سمور یا سنجاب داشت ، دلیل که مردی را پناه دهد . […]

تعبیر خواب ترس
تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب ترس آنلی بیتون تعبیر خواب ترس:  اگر در خواب احساس کنید از ادامه کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن است که با خانوادة خود مشکل […]

guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments