تعبیر خواب شهید

تعبیر خواب شهید

تعبیر خواب شهید به معنی کنار رفتن تاریکی ها ، اختلاف ها گرفتاری ها و همچنین از بین رفتن تنگدستی و فقر از معانی اصلی این رویاست ، همچنین دور شدن از خطرات شدید و ناگهانی و ایمن شدن از ترس و بلا نیز از تعبیر همین خواب است
تعبیر خواب شهید ازدکتر علی مدنی: اگر ببینی با شهید گمنام  در حال تکلم هستی و یقین داری که چهره و یا شخصیت او برای شما آشناست به علامت عاقبت بخیری رضایت والدین کسب موفقیت و پیروزی و همچنین اوج گرفتن در زمینه ی علم و دانش و در نهایت رسیدن به یک مقام مهم و عالی است.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب بيند كه شهادت مي آورد و بيننده مصلح بود، دليل است با شهادت از دنيا برود.

اگر مفسد بود، دليل كه ازگناه توبه كند. اگر مشرك بيند مسلمان شود.

 

3.6/5 - (42 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

سراب

بدانکه سراب را به تازی گوراب خوانند و آنچنان است که بیابان به چشم تشنه آب نماید و تاویلش باطل است . محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که […]

جارختی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جارختی یا جا لباسی و یا چوب لباسی وسیله ای است آشنا که در همه خانه ها هست و ما علی الرسم لباس خویش را […]

تعطیلات

لوک اویتنهاو می گوید : تعطیلات : خوشبختی به زودی نصیبتان میشود

عسس

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند عسسان می گشت و عسسان مردم مصلح بودند ، دلیل منفعت ، اگر مفسد بودند ، مضرت است

مشترک
Notify of
guest
13 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments