تعبیر خواب شهید

تعبیر خواب شهید

تعبیر خواب شهید به معنی کنار رفتن تاریکی ها ، اختلاف ها گرفتاری ها و همچنین از بین رفتن تنگدستی و فقر از معانی اصلی این رویاست ، همچنین دور شدن از خطرات شدید و ناگهانی و ایمن شدن از ترس و بلا نیز از تعبیر همین خواب است
تعبیر خواب شهید ازدکتر علی مدنی: اگر ببینی با شهید گمنام  در حال تکلم هستی و یقین داری که چهره و یا شخصیت او برای شما آشناست به علامت عاقبت بخیری رضایت والدین کسب موفقیت و پیروزی و همچنین اوج گرفتن در زمینه ی علم و دانش و در نهایت رسیدن به یک مقام مهم و عالی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب غذا

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب بيند كه شهادت مي آورد و بيننده مصلح بود، دليل است با شهادت از دنيا برود.

اگر مفسد بود، دليل كه ازگناه توبه كند. اگر مشرك بيند مسلمان شود.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

جزیره

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در جزیره ای هستید که آبی زلال پیرامون آن را فرا گرفته است ، علامت آن است که به مسافرتی خواهید رفت […]

دوربین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دوربین دو نوع است . یکی چشمی و دیگری عکس برداری یا فیلمبرداری . دوربین چشمی در خواب های ما تجسم انتظارهایی است که از […]

مرهم

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند مرهم بر اندام ریش نهاد ، دلیل بر صلاح دین اوست . اگر بیند مرهم خورد ، دلیل که چیزی حرام خورد . اگر […]

حجرالاسود

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند دست در حجر الاسود می مالد و اقتدا به امام کرد ، دلیل که از اهل حجاز او را خیر و منفعت رسد . […]

guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x