تعبیر خواب عقدنامه

تعبیر خواب عقدنامه

تعبیر خواب عقدنامه آنلی بیتون

۱ـ دیدن اسناد و مدارک و عقدنامه در خواب ، علامت آن است که اتفاقاتی نقشه های شما را برای تصاحب ثروت نقش بر آب می سازد.

چنان چه دختر بالغ و جوانی خواب دیده باشد در محضرخانه ، دفترخانه و یا مکانی دیگر دفتر اقدام به امضاء عقدنامه کند، تعبیر خواب عقدنامه این است  یک اتفاق خاص و البته شادی ساز در زندگی اش رخ خواهد داد ، اغلب تصور می کنند با دیدن چنین رویایی باید منتظر شنیدن خبر یک ازدواج و یا وصلت کردن با فرد مورد علاقه باشند ولی اینطور نیست.

تعبیر خواب عقدنامه در دست مرده

دیدن خواب هایی به این شکل چه برای زنان و چه برای مردان تعابیر بسیار مثبتی دارد. به ویژه برای خانم ها یا آقایانی که هنوز ازدواج نکرده اند و در دوران مجردی به سر می برند.

استاد همدانی گفته اند اگر ببینی یکی از نزدیکان خودت که یقین داری مرده است مشغولامضاء کردن عقدنامه می باشد به این تعبیر است که دیر یا زود صاحب همسری مهربان و دلسوز و با صفات حسنه و مثبت خواهی شد و در واقع به همان کس یا چیزی که مدنظرت بوده است خواهی رسید و از ادامه ی زندگی احساس لذت و شادی خواهی کرد ، چنان چه ببینی این مرده عقدنامه ای که مربوط به خودتان است را مهر یا امضاء میزند بیانگر دوام طولانی زندگی زنانشویی و وفاداری در زندگی ست.

2.9/5 - (27 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

خیابان

لوک اویتنهاو می گوید : خیابان : موفقیت در امورکاری خیابان طویل با سنگفرش زیبا : مئقعیت خوشایندی برایتان پیش خواهد آمد خیابان روشن : شادی بزرگ خیابانی که در […]

ارقام

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن ارقام در خواب ، دلالت بر اشتباهات بسیار و آشفتگی فکری دارد . اگر مراقب اعمال و حرفهای خود نباشید ، در معاملة بزرگی شکست […]

فواق

محمدبن سیرین گوید : اگر دید او را فواق بود ، دلیل که سخنی ناسزا گوید . ابراهیم کرمانی گوید : اگر دید به وقت نان خوردن اوفواق پیدا شد […]

خامه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خامه به معنی قلم امروز در زبان محاوره فارسی به کار گرفته نمی شود . قلم را نیز در حرف ـ ق ـ نوشته ام […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments