تعبیر خواب ماه گرفتگی

تعبیر خواب ماه گرفتگی

تعبیر خواب ماه گرفتگی لوک اویتنهاو

خسوف (ماه گرفتگی) : اخبار بد

تعبیر خواب علامه مجلسی: تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

 

تعبیر خواب خسوف آنلی بیتون

دیدن خسوف در خواب ، نشانه بیماری مسری یا علامت مرگ است .

 

تعبیر خواب ماه گرفتگی ابن سیرین

دیدن ماه، دلیل بر پادشاه بود. اگر بیند ماه به دو نیمه شد، دلیل که پادشاه یا وزیر هلاک شوند. اگر بیندماه با وی سخن گفت، دلیل که بر ولایتی حکم کند. اگر دید دو ماه با هم جنگ کردند، دلیل که میان دو پادشاه خصومت شود. اگر دید یکی از آن دو ماه ناقص شدند، یکی از آن دو پادشاه معزول شود.

 

تعبیر خواب ماه گرفتگی جابرمغربی

اگر دید ماه را برگرفت، دلیل که زنی صاحب جمال بخواهد. اگر دید ماه هلال بود، دلیل که زن از اصل کمتر است. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که شوهری کند بدین نوع.

 

تعبیر خواب ماه گرفتگی ابراهیم کرمانی

اگر دید ماه بدر بود تاریک، دلیل که از پادشاه نصرت یابد. اگر دید که ماه هلال از مطلع خود بیرون آمد، دلیل که در آن موضع فرزند او پادشاه شود و بعضی گویند: دیدن ماه به خواب، دلیل بر آن باشد که پادشاه را پسری آید یا وزیر را. اگر بیند ماه را دست بگرفت یا در کنار او آمد، دلیل که او پسری آید عالم و دانا. اگر این خواب را یکی از مقربان و نزدیکان سلطان بیند فرزندش شاه شود.

 

تعبیر خواب ماه گرفتگی امام جعفر صادق

دیدن ماه بر هفده وجه است.

اول: پادشاه.

دوم: وزیر.

سوم: ندیم وهمدم.

چهارم: رئیس.

پنجم: شرف و جاه (بزرگی و مقام).

ششم: کنیزک.

هفتم: غلام.

هشتم: کار باطل.

نهم: والی حاکم و فرمانروا.

دهم: عالمی مفسد و بد عمل.

یازدهم: مهتری سروری.

دوازدهم: مادر.

سیزدهم: پدر.

چهاردهم: زن.

پانزدهم: فرزند.

شانزدهم: پسر.

هفدهم: بزرگواری.

تعبیر خواب آنلاین

 

تعبیر خواب ماه گرفتگی لوک اویتنهاو

ماه سرخ رنگ : عدم توافق

ماه زیبا : عشق وفادار

خسوف : اخبار بد

ماه کامل : بی وفایی ، خیانت

ماه در کنار خورشید: اتفاقات بسیار مهم

ماه گرفتگی : بی وفایی، خبرهای بد

تعبیر خواب آنلاین

 

تعبیر خواب ماه گرفتگی یوسف نبی

دیدن ماه از بزرگان شادی بیند.

یاد کن زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم[آنها برای من سجده می‏کنند سو ره یوسف آیهء «۴»

پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء «۹۹»

و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است سو ره یوسف آیهء ۱۰۰

تعبیر خواب ماه گرفتگی آنلی بیتون

دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب ، نشانة کامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است .

اگر خواب ببینید ماه به شکل غیرعادی در آسمان دیده می شود ، علامت آن است که در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد .

دیدن خسوف در خواب ، نشانه آن است که شایعات ، جامعه را به ویرانی خواهد کشاند .

دیدن ماه نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است .

اگر دختری خواب ببیند از ماه می خواهد سرنوشت آیندة او را بازگوید ، علامت آن است که با فرد مورد علاقة خود ازدواج خواهد کرد . اما اگر خواب ببیند در آسمان دو ماه وجود دارد ، نشانة آن است که بخاطر علاقه بیش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد . و اگر خواب ببیند ماه ناگاه تیره می شود ، نشانة آن است که به علت نداشتن درایت و مهارتهای زنانه شادی ها و سعادت بزرگی از چنگ او خواهد گریخت .

اگر خواب ببینید ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانه آن است که جنگ و ستیز درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب سوره الفتح

محمدبن سیرین گوید : اگربیند که سوره فتح می خواند دلیل که بر دشمن ظفر یابد تعبیر خواب آینه ابراهیم کرمانی گوید : به غم وسختی گرفتار شود لکن از […]

وزیر

اگر بیند که وزیر پادشاهی بود ، دلیل دولت است . اگر آن پادشاه بد بود ، تاویلش به خلاف این است . اگر بیند که وزیری او را کلاه […]

حرم

به تازی جای امن و ایمنی است . اگر بیند که در حرم کعبه بود ، دلیل که از آفات دنیا ایمنی یابد و او را حج روزی شود . […]

تند باد

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ شنیدن زوزة تندباد در خواب ، نشانة آن است که برای جبران شکستی که در زندگی خورده اید ، به کارهایی نادرست خواهید زد . […]

مشترک
Notify of
guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments