تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب مدفوع

بسیاری از معبران تعبیر خواب مدفوع چه مدفوع انسان بالغ و چه مدفوع بچه را  خوب نمی دانند. برخی از تعبیرگران به واسطه مناسب نبودن این گونه خواب‌ها دیدن مدفوع را به پول تفسیر کرده‌اند. پولی که از راه حرام بدست آمده باشد می‌تواند خود را به صورت دیدن مدفوع در خواب نشان دهد. البته لازم به ذکر است علامه مجلسی در جایی بیان کرده‌اند دیدن مدفوع در خواب خب است چون بیننده خواب از غم و رنج رهایی می‌یابد و قرضش ادا می‌گردد.

تعبیر خواب مدفوع مطیعی تهرانی

در نفایس الفنون و عرایس العیون می‌خوانیم که مدفوع مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. مدفوع کردن از غم رها شدن است. این گمان که مدفوع در خواب پول می‌باشد زیاد است

دیدن مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده‌اند. ضمناً اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می‌تواند مدفوع در این جا پول باشد.

 

تعبیر خواب حضرت حضرت دانیال

مدفوع در خواب مال حرام است.

تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد.

تعبیر خواب مدفوع جانوران درنده، مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.

تعبیر خواب مدفوع کردن

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب مدفوع کردن انسان جدا شدن مال و اموال می‌باشد.

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در مستراح ادرار و مدفوع می‌کنی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

اگر ببینی در رختخواب خودت مدفوع کرده‌ای مقداری از مال خودت را به زنت می‌دهی.

اگر ببینی مدفوع کردی و آن را با خاک پوشانده‌ای مال خودت را در زمین پنهان می‌کنی.

تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.

اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب مدفوع ابراهیم کرمانی

اگر ببینی در جایی که تا به حال آن را ندیده‌ای مدفوع کردی مال خودت را جایی خرج می‌کنی که مزد و ثوابی ندارد.

اگر ببینی از شکم تو مثل سیل مدفوع بیرون می‌آید شخصی که  دارای قدرت فراوان است باعث غم و اندوه تو می‌شود.

اگر در خواب ببینی مدفوع انسان‌ها را می‌خوری، تعبیرش این است که مال حرام مصرف می‌کنی و از طریق حرام مال به دست می‌آوری.

اگر در خواب ببینی که همه بدن خود را آلوده به مدفوع کرده‌ای دلیل بر این باشد که مرتکب گناهی خواهی شد.

 

تعبیر خواب اسهال

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب مدفوع می گوید: اگر در خواب ببینی اسهال کرده‌ای، به این معنی است که در خرج کردن مال و اموال اسراف می‌کنی.

 

تعبیر خواب مدفوع امام صادق (ع)

تعبیرهای اسهال عبارت‌اند از با شرط اینکه اسهال در محل مخصوص خود انجام شود.

مال حرام

گشایش

خرج کردن مال برای عیال و زن خود

دور شدن غم و اندوه.

 

تعبیر خواب مدفوع جابر مغربی

اگر در خواب ببینی در بین مدفوع می‌روی یا اینکه در جاده یا خانه در بین مدفوع غرق شده‌ای پادشاه باعث غم و اندوه تو می‌گردد.

اگر ببینی پایت را روی مدفوع قرار دادی به زمین افتادی و تمام بدنت آلوده شده است اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری حاکم برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد.

اگر ببینی از مقعد تو مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به آن آلوده شده است مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

تعبیر خواب مدفوع یونگ پروفسور سویسی

دیدن مدفوع یا دست زدن به آن در خواب بیانگر بخش هایی از وجود شما که منفی و کثیف است و اینکه باور دارید که نامطلوب و تنفرآور هستید.

0 0 vote
Article Rating
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

شاهرگ

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن شاهرگ خود در خواب ، علامت آن است که تهمتی به شما وارد می سازند و تا مرز رسوایی شما را پیش خواهند بود […]

سوره الاخلاص

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره اخلاص می خواند ، دلیل که در راه دین و توحید یگانه بود و توفیق طاعت یابد . ابراهیم کرمانی گوید : پاکدین […]

پیغام رساندن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید برای کسی پیغام می برید ، علامت آن است که معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید […]

مذی

آب نشاط محمدبن سیرین گوید : اگر مذی در خواب بیند ، دلیل شادی بود به قدر آن . ۰ ۰ vote Article Rating

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x