اعتیاد

تعبیر خواب معتاد شدن به مواد مخدر

تعبیر خواب معتاد شدن به مواد مخدر از شیخ طوسی

اعتیاد در خواب به مواد مخدری مانند تریاک شیشه حشیش هروئین و … نشان دهنده ی این است که یک یا چند خطر از طرف دوستان ما را تهدید میکند.

تعبیر خواب معتاد شدن به مواد مخدر جابر مغربی

نیز مصرف شاه دانه و تریاک در خواب را به معنی دوستی گمراه کننده و یا بدخواه معنی کرده اند کینه توزی دشمنی پهن کردن دام توطئه و …نیز از معانی همین رویا است.

اگر کسی ببیند خودش معتاد شده است به نشانه ی این است که در روزهای اینده با فردی رابطه دوستی برقرار خواهد کرد که از جانب او لطمه های زیادی را می خورد. اگر دید دیگران معتاد شده اند و به تعارف میکنند نشان دهنده ی این است که خود او باعث گمراهی دیگران میشود.

معتاد شدن همسر به انواع مختلف مواد مخدر به نشانه ی دعوا و درگیری بین زن و شوهر جدایی غم و اختلاف های سلیقه ای میباشد.

اگر دیدی همسرت در حال خرید و یا فروش مواد شده است نشان دهنده ی این است که بخاطر عدم سازش و یا مسائل شخصی دچار دعوا و بحث شدید خواهید شد و کار به جاهای باریک کشیده میشود.

تعبیر خواب معتاد شدن به مواد مخدر ابن سیرین

نیز در مورد معتاد شدن شوهر نوشته اگر دیدی شوهرت معتاد شده است در صورتی که در دنیای واقعی اهل اعتیاد و یا دود و دم نیست به نشانه ی این است که موضوع مهمی را از تو پنهان ساخته و تو با فهمیدنش او را سرزنش زیاد خواهی کرد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب تمساح
0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

استخوان ماهی

لیلا برایت می‌گوید : قورت دادن استخوان ماهی در خواب ، دلالت بر تنفر دارد . ۰ ۰ vote Article Rating

تاراج

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند مال و نعمت کسی را به تاراج برد ، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان رسد ، به قدر آن […]

خز

محمدبن سیرین گوید : دیدن خز به خواب ازجامه و دستار و قبا و کلا آن چه بدین نماید ، جمله مردان را پسندیده بود ولو این جامه ها مضرت […]

تعلیم

لوک اویتنهاو می گوید : تعلیم دادن چیزی به کسی : اطراف شما پر از آدمهای کوته فکر است ۰ ۰ vote Article Rating

مشترک
Notify of
guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x