اعتیاد

تعبیر خواب معتاد شدن به مواد مخدر

تعبیر خواب معتاد شدن به مواد مخدر از شیخ طوسی

اعتیاد در خواب به مواد مخدری مانند تریاک شیشه حشیش هروئین و … نشان دهنده ی این است که یک یا چند خطر از طرف دوستان ما را تهدید میکند.

تعبیر خواب معتاد شدن به مواد مخدر جابر مغربی

نیز مصرف شاه دانه و تریاک در خواب را به معنی دوستی گمراه کننده و یا بدخواه معنی کرده اند کینه توزی دشمنی پهن کردن دام توطئه و …نیز از معانی همین رویا است.

اگر کسی ببیند خودش معتاد شده است به نشانه ی این است که در روزهای اینده با فردی رابطه دوستی برقرار خواهد کرد که از جانب او لطمه های زیادی را می خورد. اگر دید دیگران معتاد شده اند و به تعارف میکنند نشان دهنده ی این است که خود او باعث گمراهی دیگران میشود.

معتاد شدن همسر به انواع مختلف مواد مخدر به نشانه ی دعوا و درگیری بین زن و شوهر جدایی غم و اختلاف های سلیقه ای میباشد.

اگر دیدی همسرت در حال خرید و یا فروش مواد شده است نشان دهنده ی این است که بخاطر عدم سازش و یا مسائل شخصی دچار دعوا و بحث شدید خواهید شد و کار به جاهای باریک کشیده میشود.

تعبیر خواب معتاد شدن به مواد مخدر ابن سیرین

نیز در مورد معتاد شدن شوهر نوشته اگر دیدی شوهرت معتاد شده است در صورتی که در دنیای واقعی اهل اعتیاد و یا دود و دم نیست به نشانه ی این است که موضوع مهمی را از تو پنهان ساخته و تو با فهمیدنش او را سرزنش زیاد خواهی کرد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب تمساح

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیرخواب صدقه دادن
تعبیر خواب صدقه دادن

تعبیر خواب صدقه دادن از محمدبن سیرین تعبیر خواب صدقه دادن عالم ، دلیل است که از عمر او فائده به مردم رسد . اگر بیند پادشاه صدقه داد ، […]

تزریق واکسن

لیلا برایت می‌گوید : تزریق واکسن ، نشانه‌ی آن است که از ستم ظالمان نسبت به افراد ضعیف ناراحت شده و سعی دارید تا از آنان حمایت کنید .

نیلوفر

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب نیلوفر را بر جای خود بر درخت بیند ، دلیل منفعت است و چون از درخت جدا بیند ، دلیل غم است . […]

استوا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب خط استوا : زندگی شما دوباره خوش و خرم خواهد شد . از خط استوا با یک کشتی عبور می کنید : زندگی […]

guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments