تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه منوچهر مطیعی تهرانی

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

 

تقسیر خواب موریانه لوک اویتنهاو

کار سود آور

موریانه و مورچه گاز بگیرد : ناراحتی

دیدن موریانه و مورچه در خواب ، نشانه آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی .

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب توت فرنگی

خاﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ

ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻮﺭﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

بوق زدن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب دید بوق می زند و بوق زدن را نمی دانست . دلیل که مردم از از سر خود آگاه کند . اگر […]

تعبیر سطل
تعبیر خواب سطل

تعبیر خواب سطل ابن سیرین اگر کسی درخواب بیند که سطل داشت ، دلیل است که خدمتکاری حاصل کند . اگر بیند که سطل بشکست ، دلیل کند که خدمتکار […]

تعبیر خواب نامه
تعبیر خواب نامه

تعبیر خواب نامه ابن سیرین تعبیر خواب نامه اگر که سر به مهر باشد ، دلیل است سخنی پوشیده بشنود . اگر نامه را گشاده بیند ، دلیل که سخنی […]

ورشکست

آنلی بیتون می‌گوید : ورشکست شدن در خواب ، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of