تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه منوچهر مطیعی تهرانی

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

 

تقسیر خواب موریانه لوک اویتنهاو

کار سود آور

موریانه و مورچه گاز بگیرد : ناراحتی

دیدن موریانه و مورچه در خواب ، نشانه آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی .

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب توت فرنگی

خاﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ

ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻮﺭﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

 

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

عطاری کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در خواب عطاری می کرد ، دلیل که مردم شکوه آن گویند ، اگر بیند که با عطار دوست و آشنا شد ، دلیل […]

پیکره

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن پیکره ، بیانگر جدایی از دوستان است . به این مطلب رای دهید

کشکاب

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند عناب و بنفشه و شکر کشکاب کرده بود و می خورد ، دلیل است مال حلال یابد و از غم برهد . اگر بیند […]

امین

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب خود را فرد امینی ببینید ، بیانگر موفقیت در امور مالی است . دیدن افراد درستکار و امین در خواب ، نشانه‌ی آن […]

guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments