تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه منوچهر مطیعی تهرانی

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

 

تقسیر خواب موریانه لوک اویتنهاو

کار سود آور

موریانه و مورچه گاز بگیرد : ناراحتی

دیدن موریانه و مورچه در خواب ، نشانه آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی .

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب توت فرنگی

خاﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ

ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻮﺭﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

عطا دادن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند عطا به وی داد ، باید دید که آن عطا چه باشد و عطا دهنده معروف بود یا مجهول ، یا زن جوان […]

انجمن

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب خود را در یک انجمن ببینید ، علامت آن است بیش از اندازه کار می‌کنید . اگر فرد عاشقی در خواب خود را […]

میوه فروشی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن میوه فروشی در خواب ، علامت آن است که برای جبران زیان سخت کار می کنید ، و دست به معاملات ناموفقی می زنید .

آویزان کردن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : چیزی را آویزان می کنید : بیماری لباسها را آویزان می کنید : بیشتر خودتان را کنترل کنید . لباسهای بچه ها را آویزان […]

guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments