تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه منوچهر مطیعی تهرانی

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

 

تقسیر خواب موریانه لوک اویتنهاو

کار سود آور

موریانه و مورچه گاز بگیرد : ناراحتی

دیدن موریانه و مورچه در خواب ، نشانه آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی .

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب توت فرنگی

خاﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ

ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻮﺭﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

حمالی

محمدبن سیرین گوید : حمالی در خواب خطر بود از جهت گناه و معصیت بسیار . جابر مغربی گوید : اگر بیند حمالی بهر دیگران می کرد بی اجرت و […]

حیض

محمدبن سیرین گوید : حیض ، مردان را بقا بود در معصیت و زنان را زیادتی مال . اگر مردی بیند که حائض شد ، دلیل که به قدر آن […]

سیکی

محمدبن سیرین گوید : سیکی دراصل ، مال حرام است . اگر بیند درمیان سیکی غرق گردید ، دلیل که در فتنه افتد . اگر بیند سیکی می خورد ، […]

تعبیر خواب سوره الذاریات

تعبیر خواب سوره الذاریات محمدبن سیرین گوید : اگر دید سوره الذاریات می خواند ، دلیل که حق تعالی او را توفیق دهد ، به کارهای صالح . ابراهیم کرمانی […]

guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x