تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه منوچهر مطیعی تهرانی

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

 

تقسیر خواب موریانه لوک اویتنهاو

کار سود آور

موریانه و مورچه گاز بگیرد : ناراحتی

دیدن موریانه و مورچه در خواب ، نشانه آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی .

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب توت فرنگی

خاﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ

ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻮﺭﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

عصاری

اگر در خواب بیند که عصار یم کرد ، دلیل است که کاری کند که مردم او را ثنا گویند و نامش در جهان منتشر شود به نیکی .

استراحت

اچ میلر می‌گوید : اگر در خواب خود را مشغول استراحت دیدید ، نشانگر سعادت و خوشبختی است .

طبل

دیدن طبل به خواب ، دلیل بر سخن دورغ است . اگر بیند با طبل نای و رقص بود ، دلیل که کاری کند با منفعت . حضرت امام جعفر […]

حجرالاسود

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند دست در حجر الاسود می مالد و اقتدا به امام کرد ، دلیل که از اهل حجاز او را خیر و منفعت رسد . […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of