تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه منوچهر مطیعی تهرانی

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

 

تقسیر خواب موریانه لوک اویتنهاو

کار سود آور

موریانه و مورچه گاز بگیرد : ناراحتی

دیدن موریانه و مورچه در خواب ، نشانه آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی .

خاﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ

ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻮﺭﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

Post Views: ۴,۳۷۷

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

بستان افروز

محمد بن سیرین گوید : بستان افروز در خواب دیدن ، شادی است ، لکن بدین بد است . اگر بیند که بستان افروز فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل بر خرمی و شادی است . اگر بیند بستان افروز به کسی داد ، دلیل که او را خرم کند . ابراهیم کرمانی […]

دیوار

محمدبن سیرین گوید : دیوار در خواب ، حال بیننده خواب است در دنیا . اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است ، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است . اگر بیند که دیوار خراب می کرد و دیوار کهنه است ، دلیل که […]

پول تقلبی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن پول تقلبی در خواب ، نشانة آن است که با فردی متمول و بی شخصیت دست به گریبان خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید از کسی پول تقلبی می گیرید ، یا به کسی پول تقلبی می دهید ، یا آن را خرج می کنید ، نشانة افتادن […]

جهود

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن جهودان مرد منافق بود

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of