تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه منوچهر مطیعی تهرانی

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

 

تقسیر خواب موریانه لوک اویتنهاو

کار سود آور

موریانه و مورچه گاز بگیرد : ناراحتی

دیدن موریانه و مورچه در خواب ، نشانه آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی .

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب توت فرنگی

خاﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ

ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻮﺭﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

 

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

زره

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند زره پوشیده بود ، دلیل که از شر دشمن ایمن شود . اگر بیند زره ضایع شد ، دلیل است دشمن بر وی خیره […]

بلانکینی

محمد بن سیرین گوید : بلانکینی در دست داشتن به خواب ، دلیل که او را ازکسی مدد و قوت نباشد . اگر بیند بلانکینی از چوب نرم جسته بود […]

طایع

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند پادشاه طایعی به وی داد و گفت برو و خزینه را مهر کن ، دلیل که جاه و بزرگی یابد ، زیرا که تاویل […]

سفر کردن بر روی آب

لوک اویتنهاو می گوید : سفر بر روی آب : زندگی متوسط به این مطلب رای دهید

guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments