تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه منوچهر مطیعی تهرانی

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

 

تقسیر خواب موریانه لوک اویتنهاو

کار سود آور

موریانه و مورچه گاز بگیرد : ناراحتی

دیدن موریانه و مورچه در خواب ، نشانه آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی .

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب توت فرنگی

خاﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ

ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻮﺭﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

دارو

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند بیماری دارو بخورد و او موافق بود ، دلیل که صلاح دین . ابراهیم کرمانی گوید : اگر دارو موافق نبود ، دلیل که […]

صاعقه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند از ابر آتش صاعقه می افتد ، دلیل است که به قدر آن آتش اهل آن دیار را از رحمت رسد . ابراهیم کرمانی […]

تعبیر خواب دست خط
تعبیر خواب دست خط

تعبیر خواب دست خط از کتاب فرهنگ تفسیر رویا تعبیر خواب دست خط در خواب سمبلی از موافقت است یا به تعبیری دیگر آنچه اراده شما استوار است. اثراتی را […]

عنقا

نوعی است از نواها چون چنگ . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند عنقا می زد ، دلیل که به باطل و سخن دروغ و محال رضا دهد . اگر […]

guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments