تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه منوچهر مطیعی تهرانی

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

 

تقسیر خواب موریانه لوک اویتنهاو

کار سود آور

موریانه و مورچه گاز بگیرد : ناراحتی

دیدن موریانه و مورچه در خواب ، نشانه آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی .

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب توت فرنگی

خاﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ

ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻮﺭﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

کندوی

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند کندوی عسل داشت ، دلیل که از زنان مرادش حاصل شود و مال حلال یابد . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کندو […]

درخت نارنج

دلیل کند بر مردی گران طبع بیمارگونه و زردوزی .

سوره الطارق

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره طارق می خواند ، دلیل او را فرزندی آید نیکو . حضرت امام جعفر صادق فرماید : کارهای دشوار بر وی آسان گردد

تعبیر خواب آبرو

لیلا برایت می‌گوید : داشتن شغل آبرومند در خواب ، نشانگر زندگی شاد است . اگر ببینید که شغل یا موقعیت خوبی را با کسانی تقسیم کردید ، نشانگر آن […]

guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x