تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه

تعبیر خواب موریانه منوچهر مطیعی تهرانی

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

 

تقسیر خواب موریانه لوک اویتنهاو

کار سود آور

موریانه و مورچه گاز بگیرد : ناراحتی

دیدن موریانه و مورچه در خواب ، نشانه آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی .

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب توت فرنگی

خاﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ

ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻮﺭﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

 

تعبیر خواب پیشنهادی

اصلع

کسی که موی جلوی سرش ریخته باشد محمد بن سیرین گوید : اگر کسی طاس به خواب بیند بر سر او موی رسته بود ، دلیل که او را مالی […]

تعبیر خواب گوش
تعبیر خواب گوش

تعبیر خواب گوش ابن سیرین اگر بیند گوش او بیفتاد ، دلیل که زن طلاق دهد یا دخترش بمیرد و گویند دلیل که اجلش نزدیک بود . اگر بیند گوش […]

وفاداری

لوک اویتنهاو می گوید : وفاداری : شما به خوشبختی خواهید رسید

درخت چنار

دلیل کند بر مردی مبارک که منفعت از او به خویشان و دوستان رسد .

guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments