تعبیر خواب نبات

تعبیر خواب نبات

تعبیر خواب نبات از منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن نبات در خواب حکم و تعبیر قند را به همراه دارد. همانگونه که دیدن قند نشانه روزی و مال است نبات نیز دلیل بر نعمت و معیشت است. همواره به یاد داشته باشید که نبات و بلورهای آن بایستی محوریت خواب قرار گرفته و بقیه جزئیات خواب پیرامون نبات انجام گیرند تا بتوان از تعابیر آن استفاده کرد. بلورهای درخشان و بهم چسبیده نبات درون کاسه نبات همگی بیانگر پول و ثروت هستند. به طور کلی دیدن این گونه‌ها خواب‌ها که نبات در آن نقش پر رنگی ایفا می‌کند نیکوست.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نبات یوسف نبی

دیدن نبات و شکر و انگبین وگل و شکر و مانند آن تعلق به ایمنی دارد.

تعبیر خواب نبات جلاب (شربتی که با نبات تهیه شود)

معبران دیگر معتقدند:

دیدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است.
سخن خوش
بوسه دادن
مال
فرزند
دوست

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

نابینا

اگر درخواب بیند نابینا شد ، دلیل که در اسلام گمراه است . اگر یک چشم او نابینا شد ، دلیل که نیمه ای از دین او برود یا گناه […]

دوختن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند جامه خویش را می دوخت کارش نیکو شود و حالش به صلاح آید . اگر بیند جامه به مال خویش می دوخت ، تاویلش […]

لباده

محمدبن سیرین گوید : دیدن لباده درخواب ، دلیل بر نیکوئی دین است . خاصه اگر بیند لباده سمور یا سنجاب داشت ، دلیل که مردی را پناه دهد . […]

تعبیر خواب به
تعبیر خواب به

بعضی در  تعبیر خواب به گویند : مهتری و بزرگی یابد و از آن خیر و منفعت بیند و ثنای نیکو شنود ، و بعضی گویند که فرزند باشد و […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x