چیزی گرفتن از مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن ازحضرت دانیال

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد.

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب پول می‌کند و یا از اون دسته ای اسکناس نقد تحویل می‌گیرد تعبیر آن این است که زکات مال خود را در این دنیا پرداخت نکرده است.

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب آب می‌کند تعبیر آن فزونی و برکت می‌باشد.

اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.

تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

اگر در خواب ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

 

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن از مطیعی تهرانی

اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره‌اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می‌گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است.

اگر مرده ای با لباس پاره مشاهده کردید نشانه اندوهی است که برای شما پیش خواهد آمد و در این حالت اگر مرده چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست.

 

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن ابن سیرین

اگر دید مرده ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.

اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب موشک

تعبیر خواب پیشنهادی

بازار

لوک اویتنهاو می گوید : بازار : سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است […]

نزم

محمدبن سیرین گوید : اگر نزم همه را فرا گرفت ، دلیل گمراهی است دردین . اگر نزم همه جا را گرفت و به روشنائی مبدل شد ، دلیل که […]

تعبیر خواب سوسک بالدار
تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سوسک منوچهر مطیعی تهرانی: سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و […]

گشنیز

حضرت دانیال گوید : دیدن گشنیز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب چیزی نباشد . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گشنیز از سبزی هائی است […]

guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments