چیزی گرفتن از مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن ازحضرت دانیال

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد.

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب پول می‌کند و یا از اون دسته ای اسکناس نقد تحویل می‌گیرد تعبیر آن این است که زکات مال خود را در این دنیا پرداخت نکرده است.

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب آب می‌کند تعبیر آن فزونی و برکت می‌باشد.

اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.

تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

اگر در خواب ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

 

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن از مطیعی تهرانی

اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره‌اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می‌گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است.

اگر مرده ای با لباس پاره مشاهده کردید نشانه اندوهی است که برای شما پیش خواهد آمد و در این حالت اگر مرده چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست.

 

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن ابن سیرین

اگر دید مرده ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.

اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب موشک
4/5 - (6 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آب
تعبیر خواب آب

تعبیر خواب ابن‌ سيرين اگر بيند كه بر فراز آب همى رفت، چون آب دريا و رودخانه و آن چه بدين نمايد، دليل كند بر قوت ايمان و اعتقاد پاك […]

نقصان

خالد اصفهانی : اگر بیند که در تن او نقصان بود ، دلیل که به قدر آن نقصان مال یابد مگر نقصان زبان که دیدن آن صلاح بود . اگر […]

مشعبد باز

اگر دید مشعبدباز شده بود ، دلیل که کارهای باطل کند . اگر دید در مشعبد باز نگاه می کرد ، دلیل که به کاری بد افتد . به این […]

تله حشرات

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تلة حشرات در خواب ، علامت دشمنان علیه شماست . ۲ـ اگر خواب ببینید در تلة حشرات ، حشرات زیادی به دام افتاده اند […]

guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments