مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

تعبیر خواب حضرت دانیال

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد.

تعبیر خواب مطیعی تهرانی

اگر مرده در لباس کهنه و  پاره پوشیده  و چهره‌اش عبوس و گرفته است غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است.

تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

اگر در خواب ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

تعبیر خواب آب گرفتن از مرده

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب آب می‌کند تعبیر آن فزونی و برکت می‌باشد.

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آتش جهنم
تعبیر خواب آتش جهنم

لیلا برایت می‌گوید : آتش دوزخ/جهنم ، نشانهء بدشانسی در کار است . تعبیر خواب آتش جهنم ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فرشته موی پیشانی‌ات را گرفته و تو را به جهنم انداخته است، نشانۀ بدبختی می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی تو را کشان‌کشان وارد جهنم می‌کنند یـعـنـی عاقبت، کار تو به کفر می‌کشد. […]

حصیر بافی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، نشانة آن است که از فردی غایب خبرهایی دلپذیر خواهید شنید . ۲ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، علامت آن است که با امور نگران کنندهای روبرو خواهید شد . حضرت داود علیه السلام ۱ـ […]

فیله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فیله گوسفند یا گاو در بیداری گوشتی است نرم و قابل کباب کردن و خوردن . در خواب نیز مالی است که آسان خرج می شود اما به دست آوردنش تصادفی است . نوشته اند فیله گاو یا گوسفند مالی است اندوخته و حلال که به دست بیننده خواب می […]

آب سرد

لوک اویتنهاو می گوید : آب سرد : شما در اشتباه هستید

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of