مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

تعبیر خواب حضرت دانیال

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد.

تعبیر خواب مطیعی تهرانی

اگر مرده در لباس کهنه و  پاره پوشیده  و چهره‌اش عبوس و گرفته است غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است.

تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

اگر در خواب ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

تعبیر خواب آب گرفتن از مرده

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب آب می‌کند تعبیر آن فزونی و برکت می‌باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب مرغ
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

دندان نیش

مؤلف گوید : دندان نیش پائین فرزند مونث می باشد اگر بیند آن دندان شکسته بود . یعنی فرزند دخترش بیمار گردد به این مطلب رای دهید

صبحانه

لوک اویتنهاو می گوید : صبحانه : شما به هدفی که برای خود تعیین کرده اید خواهید رسید آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر […]

ابزار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانة کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است . ۲ـ دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، […]

رز

محمدبن سیرین گوید : رز در خواب ، دلیل بر زنی نیکوکار و کریمه کند . اگر بیند رزی داشت و درختهای سبز و پاکیزه در او است درهنگام وی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments