مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

تعبیر خواب حضرت دانیال

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد.

تعبیر خواب مطیعی تهرانی

اگر مرده در لباس کهنه و  پاره پوشیده  و چهره‌اش عبوس و گرفته است غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است.

تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

اگر در خواب ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

تعبیر خواب آب گرفتن از مرده

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب آب می‌کند تعبیر آن فزونی و برکت می‌باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب مرغ
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آسانسور
تعبیر خواب آسانسور

تعبیر خواب آسانسور آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانة آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می […]

آدم حقه باز

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید که با آدم حقه‌بازی هم سفر می‌باشید ، معنی آن این است که شما می‌ترسید که در راه از بقیه عقب‌تر باشید […]

سرنج

ابراهیم کرمانی گوید : سرنج درخواب ، دلیل بر غم و اندوه کند . اگر بیند که سرنج داشت یا کسی به وی داد ، دلیل که غمگین و متفکر […]

سایبان

محمدبن سیرین گوید : سایبان درخواب ، پادشاهی باشد فرومایه . اگر بیند که در زیر سایبان نشسته بود ، دلیل که به خدمت چنین پادشاهی پیوندد . اگر بیند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments