مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

تعبیر خواب حضرت دانیال

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد.

تعبیر خواب مطیعی تهرانی

اگر مرده در لباس کهنه و  پاره پوشیده  و چهره‌اش عبوس و گرفته است غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است.

تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

اگر در خواب ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

تعبیر خواب آب گرفتن از مرده

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب آب می‌کند تعبیر آن فزونی و برکت می‌باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب پیشنهادی

والی

حضرت دانیال گوید : اگر بیند والی از تخت بیفتاد یا تختش بشکست یا شمشیر وی بستدند یا چهارپای او به سر درآمد و او بینداخت این جمله ، دلیل […]

قطب نما

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن قطب نما در خواب ، نشانة فعالیت در دایره ای کوچک است که پیشرفت چندانی به دنبال ندارد اما این فعالیت با احترام و […]

کشاورز

لوک اویتنهاو می گوید : کشاورز در حل کشاورزی : از سرنوشت خود راضی بودن کشاورز بیکار : شما سرخورده خواهید شد

مسافرت از طریق دریا

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت می کنید ، نشانة آن است که علاوه بر گرفتن پاداش کارهای دشواری که به ثمر رسانده اید […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of