مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

تعبیر خواب حضرت دانیال

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد.

تعبیر خواب مطیعی تهرانی

اگر مرده در لباس کهنه و  پاره پوشیده  و چهره‌اش عبوس و گرفته است غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است.

تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

اگر در خواب ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

تعبیر خواب آب گرفتن از مرده

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب آب می‌کند تعبیر آن فزونی و برکت می‌باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب مرغ
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

مبتلا شدن

اگر دید مبتلا شده بود . دلیل که در کارها فرو ماند . اگر مبتلائی درخواب بیند درست شده بود ، دلیل گشایش بود . اگر دید مبتلائی مادرزاد بود […]

اسکلت مرگ

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن اسکلت مرگ در خواب ، نشانة آن است که به تأثیرات منفی کار دیگران مبتلا خواهید شد و خوشبختی از چنگ شما می گریزد […]

بره

محمدبن سیرین گوید : بره درخواب ، اگر نر یا ماده باشد ، فرزند است . اگر بیند بره را فرا گرفت و یا کسی بدو داد ، دلیل که […]

خدمت کار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن خدمتکار در خواب ، نشانة تغییرات یقینی و بدبختی است . ۲ـ اگر مردی خواب ببیند عاشق خدمتکاری شده است ، نشانة آن است […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments