مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

تعبیر خواب حضرت دانیال

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد.

تعبیر خواب مطیعی تهرانی

اگر مرده در لباس کهنه و  پاره پوشیده  و چهره‌اش عبوس و گرفته است غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است.

تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

اگر در خواب ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

تعبیر خواب آب گرفتن از مرده

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب آب می‌کند تعبیر آن فزونی و برکت می‌باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب پیشنهادی

پروانه

محمد بن سیرین گوید : پروانه درخواب ، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند پروانه از […]

آمپول

مولف گوید : آمپول زدن ورفتن جهت زدن آمپول ترس و بیم از خطرات پیش رو اگر آمپول زده و برمی گشت مفارقت یافتن از ترس وبیم چنین ترسی و […]

لقمه

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که لقمه شیرین در دهان نهاد . دلیل که سخنی خوش گوید . اگر آن لقمه ترش بود تاویلش به خلاف این است […]

سوره الاعراف

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره اعراف می خواند ، دلیل که در دین مؤمن و خالص شود و خاتمه اش محمود بود . ابراهیم کرمانی گوید : سوره […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x