مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

تعبیر خواب حضرت دانیال

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد.

تعبیر خواب مطیعی تهرانی

اگر مرده در لباس کهنه و  پاره پوشیده  و چهره‌اش عبوس و گرفته است غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است.

تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

اگر در خواب ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

تعبیر خواب آب گرفتن از مرده

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب آب می‌کند تعبیر آن فزونی و برکت می‌باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الحجرات

محمدبن سیرین گوید : اگر دید سوره حجرات می خواند ، دلیل است مردمان را به القاب بخواند و غیبت ننماید . ابراهیم کرمانی گوید : اگر دید سوره حجرات […]

مطهره

محمدبن سیرین گوید : اگر دید مطهره نو داشت ، دلیل منفعت است از سفر ، اگر کهن بیند تاویلش به خلاف این است . حضرت امام جعفر صادق فرماید […]

بی رحمی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب با شما با بی‌رحمی رفتار کردند ، بیانگر آن است که در کارتان با مشکل روبه‌رو می‌شوید . اگر در خواب فردی را […]

فتق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب دیدید که فتق دارید و آن روی شکم شما پدید آمد . به حرف – غ – کلمه – غم باد – […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments