مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

تعبیر خواب حضرت دانیال

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد.

تعبیر خواب مطیعی تهرانی

اگر مرده در لباس کهنه و  پاره پوشیده  و چهره‌اش عبوس و گرفته است غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است.

تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

اگر در خواب ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

تعبیر خواب آب گرفتن از مرده

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب آب می‌کند تعبیر آن فزونی و برکت می‌باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب مرغ
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

روشنائی

محمدبن سیرین گوید : دیدن روشنائی به خواب دین هدی است . اگر بیند روشنی او را فراگرفت یا کسی به او داد ، دلیلاست که کسی راه علم و […]

سوره البلد

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره بلد می خواند . دلیل که صدقه دادن را دوست دارد . ابراهیم کرمانی گوید : با همه کس خیر و احسان کند […]

روناس

محمدبن سیرین گوید : دیدن روناس درخواب ، دلیل بر آرایش دنیا کند و خوردنش ، دلیل بر مضرت و رنج و اندوه کند . اگر بیند جامه خویش را […]

سمور

محمدبن سیرین گوید : سمور در خواب ، مردی است ظالم و کافر و راهزن . اگر بیند با سمور جنگ و نبرد می کرد ، دلیل که بامردی چنین […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments