مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

تعبیر خواب حضرت دانیال

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد.

تعبیر خواب مطیعی تهرانی

اگر مرده در لباس کهنه و  پاره پوشیده  و چهره‌اش عبوس و گرفته است غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است.

تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

اگر در خواب ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

تعبیر خواب آب گرفتن از مرده

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب آب می‌کند تعبیر آن فزونی و برکت می‌باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب پیشنهادی

رقص آرام

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید ، نشانة آن است که به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد . ۲ـ […]

مستاجر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر صاحبخانه ای مستأجر خود را به خواب ببیند ، نشانة آن است که در حرفة خود با مشکل و دردسر روبرو خواهد شد . […]

مستی

مستی به خواب دلیل بر مال حرام است و کاهل نمازی . جابرمغربی گوید : دیدن مستی به خواب ، چون از شراب است ترس بود به قدر مستی . […]

نشاسته

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که نشاسته می‌خورد ، دلیل غم است و گویند که بیمار شود . اگر بیند که نشاسته را حلوا نمود و خورد […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of