مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

تعبیر خواب حضرت دانیال

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد.

تعبیر خواب مطیعی تهرانی

اگر مرده در لباس کهنه و  پاره پوشیده  و چهره‌اش عبوس و گرفته است غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است.

تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

اگر در خواب ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

تعبیر خواب آب گرفتن از مرده

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب آب می‌کند تعبیر آن فزونی و برکت می‌باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب پیشنهادی

اردوگاه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک اردوگاه : یک زندگی سالم و طولانی شما در یک اردوگاه هستید : دردسرهای بزرگ در آینده مانع آن میشوید که شما […]

رمال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رمال مردی است فریب کار و دروغ گو که شما را به راه گناه و خطا می کشاند . چنانچه در خواب رمالی را دیدید […]

الاغ

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن خریدن الاغ بنده یا ملازم پیدا کند دیدن فروختن الاغ زیان باشد دیدن الاغ بخت او را یاری می کند آنلی بیتون می‌گوید […]

اروپا

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب به اروپا سفر کردید ، دلیل آن که مسافرتی خواهید داشت که منافع مالی خود را تثبیت می‌کنید و اگر زنی در خواب […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of