مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

تعبیر خواب حضرت دانیال

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد.

تعبیر خواب مطیعی تهرانی

اگر مرده در لباس کهنه و  پاره پوشیده  و چهره‌اش عبوس و گرفته است غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است.

تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

اگر در خواب ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

تعبیر خواب آب گرفتن از مرده

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب آب می‌کند تعبیر آن فزونی و برکت می‌باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب پیشنهادی

سینی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سینی زنی است که به شما خدمت می کند و خیلی هم نزدیک است . او هم می تواند مستخدم و پرستار باشد و هم […]

تعبیر خواب شلوار
تعبیر خواب شلوار

تعبیر خواب شلوار  از ابن سیرین خواب دیدن شلوار ، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون . اگر بیند شلوار بخرید ، دلیل که کنیزکی عجمی کند . […]

خم

محمدبن سیرین گوید : خم دیدن زنی بود که از قبل او فایده به خانه رسد به قدر نیکی و بزرگی آن . ابراهیم کرمانی گوید : خم سنگین دیدن […]

تهدید

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب کسی شما را تهدید کند ، به این معنی است که احتمالا دچار بیماری می‌شوید .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x