مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

تعبیر خواب حضرت دانیال

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد.

تعبیر خواب مطیعی تهرانی

اگر مرده در لباس کهنه و  پاره پوشیده  و چهره‌اش عبوس و گرفته است غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است.

تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

اگر در خواب ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

تعبیر خواب آب گرفتن از مرده

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب آب می‌کند تعبیر آن فزونی و برکت می‌باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب پیشنهادی

خبزه

گفته اند سه قول است . بعضی گویند : زن بود ، بعضی گویند : رسول ثقه که متاع مردمان به شهرها می برد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر […]

غوره

اگر بیند که غوره می خورد به وقت خود ، دلیل که مال حاصل نماید به مشقت . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند غوره خورد ، دلیل که اندوهناک […]

پست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد و کلا خبر است و امید . انتظاراتی که در بیداری داریم در خواب به صورت پاکت […]

رژگونه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر زنی خواب ببیند از رژ گونه استفاده می کند . نشانة آن است که برای رسیدن به خواسته های خود دیگران را فریب می […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of