تعبیر خواب کیسه

تعبیر خواب کیسه

تعبیر دیدن کیسه از ابن سیرین

تعبیر خواب کیسه، مردی عالم و دانشمند می‌باشد، برای این تعبیر به سخن حضرت علی (ع) استدلال کرده‌اند که فرموده است: اِنَّ القُلُوبَ اَوعِیَةٌ وَ خَیْرُها اَوْعاها – همانا دل‌ها و قلب‌های مردم مثل ظرف‌هایی است و بهترین آن‌ها پرظرفیت‌ترین و پرگنجایش‌ترین آن‌ها می‌باشد.
اگر ببینی کیسه نو و بزرگ داری، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر کوچک باشد تعبیرش نیز سود اندک است.

تعبیر کیسه از منوچهر مطیعی تهرانی

کیسه در خواب تعبیر خاصی ندارد مگر این که چیزی درون آن باشد که تعبیرش نسبت به محتوای آن تغییر می کند . معبران قدیمی درباره کیسه پول زیاد نوشته اند ولی امروز کیسه پول متداول نیست.

اگر در خواب بینید کیسه ای پاره همراه دارید راز شما فاش می شود . اگر ببینید کیسه ای دارید که سوراخ آن, رفو شده است آبرو و نام نیک خود را به زحمت حفظ می کنید.

کیسه سوراخ به معنای مریضی است, از ضرر و زیان نیز خبر می دهد.

 

تعبیر خواب کیسه از امام جعفر صادق

دیدن کیسه خالی در خوابسه مفهوم دارد:

 اول: تن مردم

دوم: راز پنهان

سوم: درویشی

تعبیر خواب پیشنهادی

تیغ

لیلا برایت می‌گوید : دیدن تیغ در خواب نشان‌دهنده‌ی بروز مشکلات و گرفتاری‌ها است . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تیغ در خواب ، علامت آن است که در […]

پوشاک

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن لباسهایی کثیف و مندرس در خواب ، نشانة آن است که دیگران برای آسیب رساندن به شما نیرنگ می زنند ، باید مراقب تماسهای […]

تعبیر خواب آتش بازی
تعبیر خواب آتش بازی

لوک اویتنهاو در تعبیر خواب آتش بازی می گوید : تماشای آن : به جشنی دعوت خواهید شد آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید […]

شاسی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اسکلت و بدنه هر دستگاهی را که آن دستگاه از اجزا مختلف تشکیل یافته باشد شاسی می نامند . شاسی کلمه ای است که از […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of