تعبیر خواب گرفتن زن دوم

تعبیر خواب گرفتن زن دوم

تعبیر خواب گرفتن زن دوم توسط شوهر ممکن است نسبتی با شوهر صاحب خواب نداشته باشد و بیشتر ناشی از احساس ناکارآمد بودن و ناتوانی بیننده خواب در زندگی بیداری باشد.

شاید شما به عنوان بیننده خواب در وجود خود احساس پوچ و بی ارزشی کرده و حس می کنید دلیل وجود ندارد که شریک زندگی‌تان با شما بماند. فردی که احساس می‌کنید، شریک زندگیتان با او به شما خیانت خواهد کرد را در نظر آورید.

تعبیر خواب گرفتن زن دوم از نظر یونگ

دیدن افراد خاصی که در رویا مشاهده می‌کنید الزاما ارتباطی با آن فرد نداشته و بیشتر حالات درونی بیننده خواب را نشان می‌دهد. اگر شما در خواب شوهرتان را در حال ازدواج دوم دیدید بیانگر حالات آشفته درونی خود و ترس از نادیده گرفته شدن توسط دیگران بوده و تعبیری به گرفتن همسر دوم توسط شوهرتان نیست.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب عروسی
مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب عقد کردن

تعبیر خواب گرفتن زن دوم ابن سیرین

اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.

اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد.

اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت تو می‌باشد.

 

تعبیر خواب گرفتن همسر دوم از امام صادق

روایت است که فردی پریشان خدمت آن حضرت رسید و خواب خود را که در رابطه با ازدواج مجدد خودش بود بیان کرد. حضرت به آن مرد فرمودند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت می‌باشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرریز منزل تو خواهد شد.

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب شکلات خوردن
تعبیر خواب شکلات

تعبیر خواب آنلی بیتون ۱ـ تعبیر خواب شکلات یعنی برای اقوام خود ثروتی گرد می آورید. ۲ـ دیدن شیرینی شکلاتی در خواب ، دلالت بر یافتن دوستان و سرگرمیهای مطلوب […]

قراضه

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن قراضه دلیل تندرستی بود

تئاتر

لیلا برایت می‌گوید : دیدن تئاتر در خواب ، نشانه‌ی آن است که مرتکب اشتباهی می‌شوید . اگر خواب بینید که در تئاتری حضور دارید ، یعنی در دام افراد […]

آستانه

ابراهیم کرمانی گوید : آستانه بالایین در خواب ، کدخدای خانه بود ، و آستانه زیرین ، کدبانوی خانه . و اگر دید که آستانه بالایین دراو بیفتاد و خراب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments