تعبیر خواب گرفتن زن دوم

تعبیر خواب گرفتن زن دوم

تعبیر خواب گرفتن زن دوم توسط شوهر ممکن است نسبتی با شوهر صاحب خواب نداشته باشد و بیشتر ناشی از احساس ناکارآمد بودن و ناتوانی بیننده خواب در زندگی بیداری باشد.

شاید شما به عنوان بیننده خواب در وجود خود احساس پوچ و بی ارزشی کرده و حس می کنید دلیل وجود ندارد که شریک زندگی‌تان با شما بماند. فردی که احساس می‌کنید، شریک زندگیتان با او به شما خیانت خواهد کرد را در نظر آورید.

تعبیر خواب گرفتن زن دوم از نظر یونگ

دیدن افراد خاصی که در رویا مشاهده می‌کنید الزاما ارتباطی با آن فرد نداشته و بیشتر حالات درونی بیننده خواب را نشان می‌دهد. اگر شما در خواب شوهرتان را در حال ازدواج دوم دیدید بیانگر حالات آشفته درونی خود و ترس از نادیده گرفته شدن توسط دیگران بوده و تعبیری به گرفتن همسر دوم توسط شوهرتان نیست.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب عروسی
مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب عقد کردن

تعبیر خواب گرفتن زن دوم ابن سیرین

اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.

اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد.

اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت تو می‌باشد.

 

تعبیر خواب گرفتن همسر دوم از امام صادق

روایت است که فردی پریشان خدمت آن حضرت رسید و خواب خود را که در رابطه با ازدواج مجدد خودش بود بیان کرد. حضرت به آن مرد فرمودند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت می‌باشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرریز منزل تو خواهد شد.

4.3/5 - (225 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

تصنیف

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب تصنیفی بشنوید ، به معنای وقوع پیشامدهای ناگوار است . به این مطلب رای دهید

پری

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن پری در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است . معمولا در یکی از صحنه های خواب چهره ای زیبا از کودک یا زنی مهربان […]

چنگک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنگک در خواب آز و طمع است و کلاشی و ریزه خواری . اگر ببینید که چنگکی بر سر ریسمانی می بندید موردی پیش می […]

مواد قندی

لوک اویتنهاو می گوید : مواد قندی : ماجراهای عشقی به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments