تعبیر خواب گرفتن زن دوم

تعبیر خواب گرفتن زن دوم

تعبیر خواب گرفتن زن دوم توسط شوهر ممکن است نسبتی با شوهر صاحب خواب نداشته باشد و بیشتر ناشی از احساس ناکارآمد بودن و ناتوانی بیننده خواب در زندگی بیداری باشد.

شاید شما به عنوان بیننده خواب در وجود خود احساس پوچ و بی ارزشی کرده و حس می کنید دلیل وجود ندارد که شریک زندگی‌تان با شما بماند. فردی که احساس می‌کنید، شریک زندگیتان با او به شما خیانت خواهد کرد را در نظر آورید.

تعبیر خواب گرفتن زن دوم از نظر یونگ

دیدن افراد خاصی که در رویا مشاهده می‌کنید الزاما ارتباطی با آن فرد نداشته و بیشتر حالات درونی بیننده خواب را نشان می‌دهد. اگر شما در خواب شوهرتان را در حال ازدواج دوم دیدید بیانگر حالات آشفته درونی خود و ترس از نادیده گرفته شدن توسط دیگران بوده و تعبیری به گرفتن همسر دوم توسط شوهرتان نیست.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب عروسی
مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب عقد کردن

تعبیر خواب گرفتن زن دوم ابن سیرین

اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.

اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد.

اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت تو می‌باشد.

 

تعبیر خواب گرفتن همسر دوم از امام صادق

روایت است که فردی پریشان خدمت آن حضرت رسید و خواب خود را که در رابطه با ازدواج مجدد خودش بود بیان کرد. حضرت به آن مرد فرمودند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت می‌باشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرریز منزل تو خواهد شد.

2.5/5 - (36 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

مشعبد باز

اگر دید مشعبدباز شده بود ، دلیل که کارهای باطل کند . اگر دید در مشعبد باز نگاه می کرد ، دلیل که به کاری بد افتد . به این […]

پیکر

محمد بن سیرین گوید : پیکر به خواب زن است . اگر بیند او پیکری است ، دلیل که زن خواهد . اگر بیند پیکر از کسی به بها بخرید […]

گنبد

محمدبن سیرین گوید : دیدن گنبد درخواب ، دلیل زن است . اگر در خواب گنبدی پاکیزه بیند ، دلیل است زنی خوبروی بخواهد . جابرمغربی گوید : گنبد درخواب […]

تعبیر خواب گدا
تعبیرخواب گدا

تعبیرخواب ابن سیرین گدا اگر در خواب دید گدائی می کرد و مردم او را چیزی می دادند ، دلیل خیر وبرکت است. اگر دید از مرم چیزی میخواست و […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments