تعویذ

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب بیند تعویذ با خودداشت از نامهای خدای تعالی ، دلیل که از سختی و غم برهد . اگر وامدار بود وامش گذارده گردد . اگر بیمار است شفا یابد . اگر زندانی است رهائی یابد . اگر در سفر بود به سلامت بازآید . ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی بیند تعویذ می نوشت و به مردم می داد ، دلیل که از او به مردم منفعت رسد . اگر بیند تعویذ می نوشت و به مردم می داد ، و بها می ستد ، دلیل که اندوهگین شود و متفکر .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

گناه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند گناه می کرد و ندانست چه گناه بود ، دلیل است در فتنه افتد . ابراهیم کرمانی گوید : دیدن گناه نمودن ، دلیل […]

گذر نامه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر گذرنامه خود را در خواب ببینید ، نشانة آن است که دوستان بی وفا در رابطه به موضوعی مهم به شما دروغ می گویند […]

خواب کلید
تعبیر خواب کلید

تعبیر خواب کلید ابن سیرین دیدن کلید ، دلیل بر مردی بود گشاینده کارها و ظفر یافتن بر دشمن . اگر بیند که کلید بسیار داشت ، دلیل است که […]

تعبیر خواب
تعبیر خواب خواهر

اگر خواهر و برادری که در خواب مشاهده می‌کنید برای شما ناشناخته باشند، باید بدانید که این اشخاص، اشاره به ابعاد ناشناخته‌ی شخصیت خودتان دارند که هم اکنون در حال […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x