تعویذ

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب بیند تعویذ با خودداشت از نامهای خدای تعالی ، دلیل که از سختی و غم برهد . اگر وامدار بود وامش گذارده گردد . اگر بیمار است شفا یابد . اگر زندانی است رهائی یابد . اگر در سفر بود به سلامت بازآید . ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی بیند تعویذ می نوشت و به مردم می داد ، دلیل که از او به مردم منفعت رسد . اگر بیند تعویذ می نوشت و به مردم می داد ، و بها می ستد ، دلیل که اندوهگین شود و متفکر .

تعبیر خواب پیشنهادی

مقنعه

دیدن مقنعه زن را ، دلیل شوی بود و مرد را ، دلیل زن است . اگر زنی بیندکه مقنعه از سر او درافتاد ، دلیل ک از شوهر جدا […]

زیورالات

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب زیورآلات به خود بیاموزید ، نشانة آن است که به مقامی فراتر از شایستگی خود دست می یابید ۲ـ اگر در خواب […]

کوشک

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در کوشکی رفت ، دلیل مال و خواسته است . خاصه آن کوشک را از خشت خام و گل ساخته بیند . اگر کوشک […]

دعوت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دعوت قهر و اوقات تلخی است . اگر دیدید شما را برای عروسی دعوت کردند کاری بزرگ می کنید که دوست ندارید یا ماموریتی به […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x