تفشله

بدان که تفشله به فارسی عدس پخته است . اگر کسی آن را در خواب بیند ، دلیل بر غم و اندوه کند . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند تفشله همی خورد ، دلیل که غم و اندوه خورد ، یااو را با کسی خصومت افتد و بدان سبب رنجور شود و علی الجمله در تفلشه خوردن ، هیچ خیر و منفعت نباشد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب والدین
تعبیر خواب والدین

تعبیر خواب والدین لوک اویتنهاو والدین : ناراحتی های زودگذر مرگ یکی از والدین : ارثی بزرگ دیدن آنها : شما تحت حمایت خوبی هستید دیدن والدین مرده : خوشحالی […]

معدن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید داخل معدنی شده اید ، علامت آن است که در کارهایتان با شکست روبرو خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید صاحب […]

بید گوش

گیاهی که برگ بزرگ پهن دارد و آن را شکوفه زرد است ، دیدن آن در خواب ، زنی است خادمه و بی اصل و دون همت . اگر کسی […]

تعبیر خواب خشخاش
تعبیر خواب خشخاش

تعبیر خواب خشخاش آنلی بیتون ۱ـ دیدن خشخاش در خواب ، علامت آن است که جذب تفریحاتی خواهید شد که هیچ پایه و اساس درستی ندارند . ۲ـ اگر در […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments