آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید قبض تقاضای پرداخت بدهی به دست شما می رسد ، علامت آن است که باید مراقب کارهای خود باشید و تمایلات نادرست خود را اصلاح کنید .

تعبیر خواب پیشنهادی

درخت انجیر

دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت .

نوشیدن

لوک اویتنهاو می گوید : نوشیدن نوشیدن آب : ثروت در یک لیوان : برملا کردن یک راز در یک ظرف دیگر : رهایی یافتن نوشیدنیهای دیگر : رضایت آنلی بیتون می‌گوید : اگر زنی خواب ببیند در حین خندیدن چیزی می نوشد ، علامت آن است که از اموری لذت می برد که بعدها […]

مادر

لوک اویتنهاو می گوید : مادر دیدنش و یا صحبت کردن با او : برنامه هایی که برای خود در نظر گرفته اید به انجام خواهند رسید او را مرده دیدن : زندگی طولانی سعادتمند آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مادرتان در خانه مشغول کاری است ، نشانه آن است که به […]

شستن

دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا ، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه . اگر این خواب محبوس بیند ، دلیل که خلاص گردد . اگر وام دار بیند ، وامش گذارده گردد ، اگر بیمار بیند ، شفا […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of