تعبیر خواب پیشنهادی

بنا

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بنایی مشغول ساختن ساختمانی است ، نشانة آن است که به محیط اجتماعی مناسبتری پا خواهید گذاشت . لیلا برایت می‌گوید : […]

شقایق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شقایق گل اشک و ندبه و در عین حال پاکی و عصمت و بی گناهی است . اگر در خواب ببینید که شقایق دارید علتی […]

پیر شدن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته ، دلیل که عز و شرف یابد . اگر پیری مجهول بیند که خرم و […]

عضله

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید عضلاتی برجسته و قوی دارید ، نشانة آن است که برخوردهای شدیدی با دشمنان خود خواهید داشت و سرانجام بر آنان غلبه […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of