تقلا

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب مشاهده کنید برای انجام کاری کوشش و تقلا می‌کنید ، به معنای آن است که برای رسیدن به اهدافتان دچار مشکلاتی می‌شود که باید سعی و تلاش بیشتری انجام دهید .
تقلید
لوک اویتنهاو می گوید :
تقلید کردن : نیک بختی در امور کاری
آنلی بیتون می‌گوید :
تقلید کردن در خواب ، علامت آن است که مرتکب اشتباهی می‌شوید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

وجدان

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر انجام کاری وجدانتان ناراحت است ، به این معنا است که قصد دارید کارهای ناپسندی انجام دهید . […]

حج
تعبیر خواب حج

اگر دید در کعبه بود ، دلیل که زیارت کند . اگر مکه را آبادان دید ، دلیل مال بود . اگر خراب بیند به خلاف این بود . تعبیر […]

پیلور

اگر کسی بیند که پیلوری همی کرد ، دلیل که از آن کس خیر و منفعت به هر کس برسد و نامش به نیکی در آن دیار منتشر شود . […]

ساتور

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن ساتور در خواب ، علامت آن است که با ولخرجی افراطی در معرض نقشة افراد شرور قرار می گیرد . اگر در خواب ساتور شکسته […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments