تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب
تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب گوسفند ابن سیرین دیدن گوسفند درخواب ، دلیل غنیمت است . اگر بیند که گوسفند می چرانید ، دلیل که بر قومی مهتری یابد . اگر دید که […]

دیدن سفره
تعبیر خواب سفره

تعبیر خواب سفره ابن سیرین اگر کسی بیند سفره نو داشت ، دلیل است مال و نعمت یابد و کنیزکی صاحب جمال بخرد . اگر آن سفره چرکین بود ، […]

بی ادب بودن

لوک اویتنهاو می گوید : بی ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهید شد درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما بی ادب هستید : شما را سر جایتان می […]

افسون

محمد بن سیرین گوید : افسون نمودن در خواب فریفتن مردم بود مگر آن افسون که به نامهای خدای عزوجل و به ایات قران بود . و چون افسونگر در […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments