تلفن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
تلفن دیدار دوستان و عزیزان است . این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید . اگر در خواب ببینید که تلفن دارید به دیدار دوستی نایل می شوید . برای کسانی که تلفن در خانه دارند این خواب عادی است . تلفن شکسته و خراب شکست عاطفی است . چنانچه در خواب ببینید تلفن شکسته ای دارید یا گوشی را برمی دارید صدایی نمی شنوید بین شما و کسی که مورد توجه شماست مفارقت می افتد یا کدورت حاصل می شود . از تلفن صدای غیر مانوس شنیدن نیز همین تعبیر را دارد و گویای این است که دوستی از شما آزردگی دارد .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن تلفن در خواب ، نشانه‌ی آشنایی با افراد جدید است . اگر خواب ببینید که به کسی تلفن می‌کنید ، نشانه‌ی آن است که در انجام کاری احتیاج به کمک دارید . اگر در خواب کسی به شما تلفن کند ، به معنای آن است که شما در صدد هستید تا کاری را انجام دهید اما عده‌ای با شما مخالفت می‌کنند .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن تلفن در خواب ، نشانة آن است که با بیگانگانی آشنا می شوید که موجب سرگردانی شما خواهند شد .
۲ـ اگر زنی خواب ببیند با تلفن صحبت می کند ، نشانة آن است که رقبای حسود فراوانی خواهد داشت ، اما بر تمام آنها پیروز می شوید .
۳ـ اگر زنی خواب ببیند به هنگام مکالمة تلفنی ، صدای کسی را که آن سوی خط است به درستی نمی شود ، نشانة آن است که با بدگویی های شریرانة دیگران احتمال دارد خواستگار خود را از دست بدهد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

گردباد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گردباد آفت و بلا است و همان طور که نه از علت بروز گردباد آگاهی داریم و نه از زمان پیدایش آن از لحظه وقوع […]

ارتش

لیلا برایت می‌گوید : دیدن ارتش در خواب ، نشانه‌ی نگرانی شما می‌باشد . برای زن‌ها علاقه داشتن به روابط جنسی است . ارتش در حال جنگ ، بیانگر ثروت […]

ضعف

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید دچار ضعف شده اید ، علامت آن است که به شغلی نادرست اشتغال خواهید یافت و موجب نگرانی شما را فراهم می کند […]

شام

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به تنهایی مشغول صرف شام هستید ، دلالت بر آن دارد که مسایلی همیشه شما را وادار می کند که به فکر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments