تلمبه

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن تلمبه در خواب ، علامت آن است که با صداقت و صرف انرژی موفق می شوید ثروتی گرد بیاورید .
۲ـ دیدن تلمبه خراب و شکسته در خواب ، علامت آن است که امکانات زندگی خود را صرف رفع مشکلات خانواده خواهید کرد .
۳ـ اگر خواب ببینید تلمبه می زنید یا با پمپی کار می کنید ، علامت آن است که زندگی شما لبریز از لحظاتی شاد و پرمنفعت خواهد شد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

بربط

محمد بن سیرین گوید : بربط به خواب لهو و باطل است و سخن دروغ و محال است . اگر بیند بربط می زد ، دلیل که سخن دروغ و […]

کتری

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـدیدن کتری در خواب ، علامت آن است که مسئولیتی بزرگ و پرمشقت بر دوش خواهید کشید . ۲ـ دیدن کتری آب جوش در خواب ، […]

آبشار
تعبیر خواب آبشار

آبشار در خواب  به معنی سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آن قرار  دارد. حوادثی که رخ خواهد داد  و بیننده خواب نمی‌تواند جلوی وقوع آن […]

تعبیر خواب دویدن
تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب دویدن لوک اویتنهاو دویدن در یک جهت خاص : بر آورده کردن آرزوها دویدن بدون لباس – لخت و عور- خیانت دویدن به دنبال یک دشمن : پیروزی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments