تله

هانس کورت می‌گوید :
دیدن تله در خواب ، بیانگر گرفتاری و توطئه‌ی دشمنان است .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن تله موش خالی در خواب ، نشانه‌ی آزار و اذیت دشمنان است . اگر خواب ببینید موشی در تله گیر افتاده ، به معنای آن است که درگیر مشکلات خواهید شد . اگر در خواب مشاهده کنید که تله موش صحرایی کار می‌گذارید ، یعنی توطئه‌ی دشمنان را بر ملا می‌سازید . دیدن حشرات ، بیانگر آن است که عده‌ای بر علیه شما نقشه می‌کشند .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید در تله ای افتاده اید ، نشانة آن است که در زندگی فریب کسی را خواهید خورد .
۲ـ اگر خواب ببینید نمی توانید خود را از تله ای که در آن افتاده اید نجات بدهید ، علامت آن است که بدبختی بزرگی گریبانتان را خواهد گرفت .
۳ـ اگر دختری خواب ببیند معشوقش او را از تله نجات می دهد ، نشانة آن است که همسری لایق و وفادار خواهد داشت .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب روباه
تعبیر خواب روباه

تعبیر خواب روباه ابن سیرین روباه درخواب مردی مکار ، غدار نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او . اگر بیند که با روباه […]

قد کوتاه

محمد بن سیرین گوید : کوتاه شدن قد در خواب دلیل برکوتاهی عمر اوست به این مطلب رای دهید

کسوف

لوک اویتنهاو می گوید : کسوف : سستی زود گذر آنلی بیتون می‌گوید : دیدن کسوف در خواب ، علامت نگرانیهای خانوادگی و شکست موقت در حرفه و امور مادی […]

الفبا

لوک اویتنهاو می گوید : آموختن : یک دشمن خائن به کسی آموزش دادن : یک منبع در آمد غیر منتظره حروف الفبا : مسافرت به کشورهای دوردست نوشتن آنها […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments