تلکس و تلگرام

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تلکس و تلگرام در خواب های ما خبر آشنایی و دوستی است . اگر گمشده یا مسافری دارید که از او بی خبر هستید از جانب او خبری دریافت می کنید . گاه اوهام و تصورات ما در خواب شکل می پذیرند و گاه واقعیات مجسم می شوند و این می تواند از واقعیات باشد در صورتی که قبل از خواب به آن گمشده یا غایب نیاندیشیده باشید . اگر در خواب ببینید که تلگرامی به اسم شما رسیده از جانب رئیس یا مافوق خود هرکس که بر شما ریاست دارد احضار می شوید و احیانا کاری به شما محول می گردد که انتظارش را ندارید و فکر نمی کنید شما مورد انتخاب قرار بگیرد . برای جوانان دیدن این خواب نیکو است چون هم می تواند خبر از یک شغل خوب باشد و هم از یک پیوند عاطفی و عشقی که وضع بیننده خواب را دگرگون و متحول می کند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

کاورس

محمدبن سیرین گوید : دیدن کاورس ، دلیل مال و خواسته است و خوردن کاورس تاویلش بد است . اگر دید کاورس بفروخت ، دلیل مضرت است . به این […]

زبور

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب بیندکتاب زبور همی خواند ، دلیل که به حق تعالی بازگردد و به کار خیز رغبت نماید . اگر بیند زبور نه […]

بوکس

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : در یک مسابقه بوکس شرکت می کنید : یک خبر شما را بسیار متعجب خواهد کرد . شما مسابقه بوکس ترتیب می دهید : […]

پزشک

لیلا برایت می‌گوید : دیدن پزشک در خواب ، بیانگر آن است که سلامتی شما در خطر است . اگر در خواب ببینید که پزشک شده‌اید ، به این معنی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments