تعبیر خواب پیشنهادی

تلسکوپ

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تلسکوپ در خواب ، نشانة راه یافتن موقعیتهای نامساعد در روابط عاشقانه است . ۲ـ اگر خواب ببینید با تلسکوپ به ستاره ها می […]

فقیر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن فقیری پیر در خواب ، علامت مدیریت نادرست و از دست دادن دارایی است . و خبرهایی که شما را رسوا خواهد کرد . […]

خانواده

لوک اویتنهاو می گوید : خانواده : ثروت ، شما دست به کار تازه ای خواهید زد خانواده خود را دیدن : بزودی اتفاق خانوادگی مهمی خواهد افتاد خانوده مقدسین […]

تشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر زن در خواب تشت ببیند طبیعی است و اگر مرد ببیند غیر طبیعی است و در خواب می تواند تعبیر داشته باشد . داشتن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x