تعبیر خواب پیشنهادی

کف دریا

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب کف دریا بیند ، دلیل منفعت بود از بزرگی . آنلی بیتون می‌گوید : اگر زنی کف دریا را به ماسه های ساحل […]

قبر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست . بسیاری از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاری های شدید […]

قلم

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند قلمی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل است که علم حاصل کند و کارش راست شود و مرادش برآید . اگر بیند […]

تعبیر خواب نردبان
تعبیر خواب نردبان

تعبیر خواب نردبان ابن سیرین اگر بر نردبان از گل و خشت می رفت ، دلیل صلاح کار او است. اگر چوبین بود ، دلیل ضعف دین است. اگر از […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of