تمبر پستی

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن تمبرپستی در خواب ، علامت انظباط کاری و گرفتن پاداش است .
۲ـ استفاده از تمبرهای باطله در خواب ، علامت بدنام شدن است .
۳ـ گرفتن تمبر از کسی در خواب ، نشانة آن است که به سرعت امتیازاتی در زندگی به دست خواهید آورد .
۴ـ دیدن تمبرهای پاره در خواب ، نشانة وجود مانع در راه شماست .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن تمبرهای خارجی در خواب نشانه‌ی آشنایی با افراد جدید است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

نبات

محمدبن سیرین گوید : دیدن هر نباتی به وقت خود ، چنانکه او را ساق و شاخ نباشد ، دلیل منفعت است و آن را که ساق و شاخ بود […]

تله موش صحرائی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید پایتان در تلة موش صحرایی گیر کرده است ، علامت آن است که مورد تعدی دیگران قرار می گیرید و چیز باازرشی […]

تعبیر خواب دامن
تعبیر خواب دامن

تعبیر خواب دامن از آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید روی دامن کسی نشسته اید ، نشانه آن است که در حرفة خود با مشکلی روبرو نخواهید شد . اگر […]

فرینی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرینی در خواب سود یا نعمت یا کالا و مالی است که نه با قدرت بلکه در عین ضعف عاید شما می شود . حتی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments