تعبیر خواب تمساح

تعبیر خواب تمساح

فروید: رویاها محصول سیستم ناخودآگاه‌اند که فعالیتشان چیزی جز برآورده کردن آرزو نیست.

آنلی بیتون می‌گوید :

۱ـ دیدن تمساح در خواب ، علامت آن است که صمیمی ترین دوستان ، شما را فریب می دهند و دشمنان به شما حمله خواهند کرد .
۲ـ اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می گذارید ، علامت آن است که احتمالا به دردسر می افتید و برای رهایی از آن باید تلاش زیادی کنید .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب تمساح شما را گاز بگیرد ، یعنی احتمالا خطری شما را تهدید می‌کند . کشتن تمساح در خواب ، نشانه‌ی آن است که دشمنان را شکست می‌دهید .

در تعبیر خواب تمساح آمده است که  خواب تمساح اشاره به ترس از هجوم و یا تحت سلطه قرار گرفتن دارد. این ترس ممکن است از درون خود شخص و یا مادری مقتدر (که همانا وابستگی درونی شخص به مادرش است) باشد دارد.

در تعبیر خواب تمساح این حیوان نماد خیانت و فریب و دشمنی مکار است که دارد به شما ضرر برساند.

اگر در خواب تمساح مدام از آب بیرون می‌آمد و دوباره به زیرآب رفت تعبیرش این است که افکار منفی دارید و از آن نیز آگاه هستید و می‌خواهید آن را سرکوب کنید.

اگر در خواب ببینید تمساح زیرآب پنهان‌شده یعنی در زندگی رقیبی دارید که سعی می‌کند به شما آسیب بزند و البته شما نیز از دشمنی او آگاه هستید.

اندازه تمساح در خواب به قدرت دشمن شما بستگی دارد. هر چه تمساح بزرگ‌تر باشد دشمن شما نیز قوی‌تر است.

اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می‌گذارید، علامت آن است که احتمالا به دردسر می‌افتید و برای رهایی از آن باید تلاش زیادی کنید.

تعبیر خواب حمله تمساح نماد از شخصی بی‌رحم و سنگدل و خائن است که سعی می‌کند به شما ضربه سختی بزند. این شخص به‌رغم تلاش‌های شما بازهم از شما قوی‌تر بوده و به شما آسیب می‌زند.

حال اگر در برابر حمله تمساح مقاومت کنید یعنی احساسات مخربی درگذشته دارید که شمارا آزار می‌دهد ولی برایتان جالب است. سعی می‌کنید آن‌ها را نادیده بگیرید ولی برایتان سخت و دشوار است. ولی اگر خواب حمله تمساح دیدید و به تمساح غلبه کردید افکار منفی خود را کنترل می‌کنید.

 

تعبیر خواب تمساح مرده

دیدن خواب تمساح مرده نشانه آن است که دشمنتان را به‌راحتی شکست می‌دهید.

اگر ببینید با تمساح صحبت می‌کنید بیانگر آن است که از بین دوستان خود شخصی از شما کینه داشته و می‌خواهد به شما ضربه بزند.

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

گردباد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گردباد آفت و بلا است و همان طور که نه از علت بروز گردباد آگاهی داریم و نه از زمان پیدایش آن از لحظه وقوع […]

کسوف

لوک اویتنهاو می گوید : کسوف : سستی زود گذر آنلی بیتون می‌گوید : دیدن کسوف در خواب ، علامت نگرانیهای خانوادگی و شکست موقت در حرفه و امور مادی […]

سالک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سالک در خواب مقداری پول و مال کهنه و مانده و اندوخته تعبیر شده . این را جای دیگر هم توضیح داده ام ولی تکرار […]

بانکدار

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب مشغول صحبت با یک بانکدار باشید ، بیانگر آن است که بلایی از سر شما رفع می‌شود . اگر در خواب خود را […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments