تعبیر خواب پیشنهادی

الج

بدان که الج را به تازی غرور گویند . اگر کسی در خواب بیند که الج همی خورد ، دلیل که او را رنج و بیماری رسد به قدر آن […]

ضعیفی

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب بیند سروی ضعیف شد ، دلیل نقصان جاه و بزرگی بود . اگر بیند چشم او ضعیف شد ، دلیل که دختر یا […]

پل عابر پیاده

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید از روی پلی که بر رودخانة زلالی زده اند ، عبور می کنید ، علامت آن است که کاری لذت بخش و […]

۱ سبب خوابهای درست و نادرست

۱- در سبب خوابهای درست و نادرست، بدان که صورتگریهای متخیّله گاهی بدروغ است و گاهی درست، دروغش از سه راه است: یکم آدمی چون چیزی را حس کرد و […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x