تعبیر خواب پیشنهادی

شمد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر شمد همان است که برای روتختی نوشتیم و اشاره ای است به زن و همسر بیننده خواب با این تفاوت که با عفت و […]

بخاری

لیلا برایت می‌گوید : اگر خواب ببینید که شعله‌های یک بخاری خوب نمی‌سوزد ، بیانگر شادی و خوشحالی است . اگر در خواب نتوانید یک بخاری را روشن کنید ، […]

ترخون

محمدبن سیرین گوید : مردی بدگوهر بدکردار است ، زیرا که اصل وی ، سپند است و سپند را به سرکه نیز بیاغازانند و مدتی رها کنند . تا طبع […]

بلبل

ابراهیم کرمانی گوید : بلبل در خواب دیدن ، فرزند کوچک و غلام است و آواز او به خواب ، کلام خوش و سخن لطیف است . اگر بیند بلبلی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments