تنباکو

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن تنباکو در خواب ، نشانة پیروزی در حرفه و روبرو شدن با تحولاتی ناچیز در امور عاشقانه است .
۲ـ کشیدن تنباکو در خواب ، نشانة آن است که با ولخرجی زندگی خود را به سمت بدی سوق خواهید داد .
۳ـ مشاهدة تنباکو در حال رشد و نمو در خواب ، نشانة آن است که به اقداماتی توفیق آمیز دست خواهید زد .

تعبیر خواب پیشنهادی

پرتاب کردن

اسماعیل بن اشعث گوید : اگر بیند به طرفش سنگ پرت کرد بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا وگناه متهم کنند اگر بیند کسی شکریا بادام […]

برکنار

لیلا برایت می‌گوید : اگر خواب ببینید که از مقام خود برکنار شده‌اید ، به این معنی است که به مقام بالاتری خواهید رسید .

ریسمان

محمدبن سیرین گوید : ریسمان درخواب ، سفر است و بعضی از معبران گویند : کار مردی است که با زنان اختلاط دارد . اگر بیند که از پشم ریسمان […]

تعبیر خواب خرید خانه
تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خانه خریدن ابراهیم کرمانی تعبیر خواب خانه خریدن اگر که در آهنی داشته باشد، یعنی ثروتمند شود. اگر در خانه او از نقره  است، یعنی باید از گناهانش […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments