تنبل

لیلا برایت می‌گوید :
تنبلی در خواب ، نشان‌دهنده‌ی بیماری است که باید بیشتر مراقب خود باشید .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر در خواب احساس کنید کارها را به کندی و با تنبلی انجام می دهید ، نشانة آن است که در برنامه ریزی های خود مرتکب اشتباهی می شوید و نتایج کارها شما را مأیوس می کند .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش تنبل و کاهل است ، علامت آن است که خواستگاران از او دلسرد می شوند و از ازدواج با او منصرف می گردند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

حلقه ازدواج

لوک اویتنهاو می گوید : حلقه ازدواج : دوستی گم کردن آن : دردسر و ناراحتی ، رنجش هدیه گرفتن : خوشبختی خانوادگی ، وفاداری آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ […]

پل

محمدبن سیرین گوید : پل در خواب پادشاه است یامردی بزرگ ، که مردمان به سبب او به مراد برسند . ابراهیم کرمانی گوید : پل در خواب تاویلش نیکو […]

رخساره

محمدبن سیرین گوید : رخساره در خواب دیدن ، دلیل بر روشنائی مردم بود . اگر بیند رخساره او صاف و پاکیزه است ، در میان مردمان مشهور گردد و […]

اجاره

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب دیدید که مکانی را اجاره کرده‌اید ، بدین معنا است که در امور شخصی خود به دیگران وابسته‌اید . آنلی بیتون می‌گوید : […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments