تنفر

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب احساس کنید از کسی متنفرید ، علامت آن است که اگر مراقب کارهای خود نباشید ، دست به عملی زیانبار خواهید زد . اما اگر نفرت شما بر اساس دلایلی نادرست باشد ، علامت آن است که دوستان باوفایی به دست می آورید و رفت و آمدهایی خوشایند با آنها خواهید داشت .

تعبیر خواب پیشنهادی

فضله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می نامندو تعبیر این دو در خواب متفاوت است . چنان چه در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن […]

سرمه

محمدبن سیرین گوید : سرمه به خواب مال بود . اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود ، دلیل کند که صلاح […]

درخت مورد

دلیل کند بر مردی گران طبع ، که با مردمان ناسازگار است و بعضی گویند : درخت مورد ، دلیل کند بر مردی عجمی فاضل و توانگر دل .

مسافر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن مسافران چمدان به دست در خواب ، نشانة بهبودی اوضاع پیرامون شماست . اگر مسافران در حال رفتن باشند ، علامت آن است که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments