تعبیر خواب پیشنهادی

زولبیا

درخواب ، دلیل است بر جهد و کوشش بیرون از اندازه و یافتن مال بسیار و نزهت و شادی . اگر بیند زولبیا داشت یا کسی بدو داد و میخورد […]

وجد

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب احساس وجد و شعف کنید ، نشانةآن است که از ملاقات دوستی که مدتها نزد شما نبوده است ، لذت خواهید برد . […]

چلوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پارچه در علم خواب غم و اندوه شناخته شده و چلوار غمی است که با بی گناهی و پاکی اتفاق می افتد و در واقع […]

تعبیر خواب پرواز کردن7
تعبیر خواب پرواز کردن

تعبیر خواب پرواز کردن حضرت دانیال اگر بیدیدن اینکه مثل مرغ  از جایی به جای دیگر می پرید، سفرمی روید و بلندی و منزلت یابد . اگر بیند مستقیم به […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments