تنگی

محمدبن سیرین گوید : اگر دید از تنگی به فراخی آمد از پایگاهی و به جایگاهی ایمن شد ، دلیل است که کارهای او به نظام شود و از رنج به راحت و آسانی شود . اگر به خلاف این بیند بد بود . جابر مغربی گوید : اگر دید در جایگاهی تنگ گرفتار شد ، دلیل که در کارهای دشوار افتد و خلاص نیابد . اگر بیند در آنجا طعام تنگ است ، دلیل که عیش و روزی بر او تنگ شود و تنگی همه چیز درخواب نیکو نباشد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

سوره التکاثر

تعبیر خواب سوره تکاثر اگر بیند سوره تکاثر می خواند ، دلیل که زیارت گروه صالحان کند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : او را از تجارت ، خیر […]

چکش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چکش در خواب های ما عاملی است قاطع و نیرومند . این هم می تواند یک وسیله باشد و هم ممکن است یک شخص که […]

پیشانی

محمدبن سیرین گوید : پیشانی در خواب ، قدر و جاه است . زیرا که موضع سجده باریتعالی است و بعضی گویند پیشانی ، دلیل بر فرزند است که از […]

جام

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که آب به جام برداشت ، دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود . اگر بیند جام پر آب یا گلاب فرا […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments