ته چین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن ته چین در خواب بر خلاف دیدن ته دیگ است . ته چین مائده و نعمت است مخصوصا اگر با گوشت مرغ همراه باشد ، ته چین در خواب دیدن باگوشت گوسفند نیز نیکو است و خواب شما می گوید به نعمت و پول می رسید اما با مرغ بهتر است و خیر و برکت پردوام همراه دارد . ته چین اگر در رنگ سفید و سرخ باشد بهتر است که با رنگ زرد ببینیم . چنانچه در خواب ببینید که کسی ظرفی ته چین مقابل شما نهاد ، از جانب او متنعم می شوید و خیر می یابید و اگر خودتان ته چین تعارف کردید موجب خیر و برکت برای دیگران می شوید . خوردن ته چین در خواب بهره وری از نعمات الهی است و هر چه ته چین کلفت تر باشد بهتر است . اگر خانمی ته چین می پزد صاحب فرزند می شود .

تعبیر خواب پیشنهادی

مسجد

دیدن مسجد ابادان ، دلیل بر مرد عالم است که مردم پیش او آیند از بهر صلاح دین . اگر دید مسجدی بنا کرد ، دلیل که با مسلمانان نیکی […]

آب ریختن

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که در خانه که اندر آن آب ریخته بود داخل شد ، دلیل کند که غمگین و متفکر گردد لوک اویتنهاو می گوید : […]

جوان شدن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد ، دلیل که فرومایه شود . اگر جوان مجهول را بیند ، دلیل که […]

آسمان

حضرت دانیال گوید : اگر کسی خویش را در آسمان اول دید ، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود . اگر خود را بر آسمان دوم بیند ، دلیل […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments