ته چین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن ته چین در خواب بر خلاف دیدن ته دیگ است . ته چین مائده و نعمت است مخصوصا اگر با گوشت مرغ همراه باشد ، ته چین در خواب دیدن باگوشت گوسفند نیز نیکو است و خواب شما می گوید به نعمت و پول می رسید اما با مرغ بهتر است و خیر و برکت پردوام همراه دارد . ته چین اگر در رنگ سفید و سرخ باشد بهتر است که با رنگ زرد ببینیم . چنانچه در خواب ببینید که کسی ظرفی ته چین مقابل شما نهاد ، از جانب او متنعم می شوید و خیر می یابید و اگر خودتان ته چین تعارف کردید موجب خیر و برکت برای دیگران می شوید . خوردن ته چین در خواب بهره وری از نعمات الهی است و هر چه ته چین کلفت تر باشد بهتر است . اگر خانمی ته چین می پزد صاحب فرزند می شود .

تعبیر خواب پیشنهادی

قطب نما

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن قطب نما در خواب ، نشانة فعالیت در دایره ای کوچک است که پیشرفت چندانی به دنبال ندارد اما این فعالیت با احترام و […]

الهام

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب احساس کنید چیزی خوشایند به شما الهام می‌شود ، بیانگر پیروزی در مقابل مشکلات زندگی است .

دست پر مو

آنلی بیتون می‌گوید : اگر دست خود را در خواب پوشیده از مو ببینید ، علامت آن است که بر علیه مردمی بیگناه توطئه می چینید و کسانی با هوشیاری […]

تعبیر خواب عطر
تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر ابن سیرین اگر بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فایده برند اگر این خواب را […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x