تعبیر خواب توت فرنگی

تعبیر خواب توت فرنگی

تعبیر خواب توت فرنگی لوک اویتنهاو

تعبیر خواب توت فرنگی : شما به ییلاق یا یک محیط روستایی دعوت خواهید شد
خوردن : لحظه های شیرین
توت فرنگی وحشی : ازدواج موفق
خوردن آن : خبر

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب عینک

تعبیر دیدن توت فرنگی آنلی بیتون

دیدن توت فرنگی در خواب ، بیانگر آن است که صاحب چیزی خواهید شد که مدتهای مدید خواهانش بودید .

خوردن توت فرنگی در خواب ، بیانگر عشقی دو جانبه است .

خرید و فروش توت فرنگی در خواب ، علامت به دست آوردن محصولی فراوان است .

خوردن توت فرنگی در خواب، نشانه عشقی دو جانبه است.

تعبیر خواب از یونگ

  • توت فرنگی مربوط به ویژگی های زنانه و تمایلات و نیازهای زنانه است.
  •  دیدن توت فرنگی در خوابتان بیانگر این است که ایده ها و اهدافتان به زودی درک و فهمیده خواهد شد.

تعبیر خواب پیشنهادی

هدهد

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی هدهد را درخواب بیند ، دلیل بر مردی بزرگ با خیر است . اگر بیند هدهد بااو سخن گفت از چیزهای جهان آگاه شود […]

ولگرد

لوک اویتنهاو می گوید : ولگرد : سفری در انتظار شماست آنلی بیتون می‌گوید : مشاهده‌ی ولگردان در خواب ، بیانگر بیماری است . اگر در خواب مشاهده کنید که […]

تعبیر خواب دزد
تعبیر خواب دزد

تعبیر خواب دزد منوچهر مطیعی تهرانی دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست . در خواب های ما آنچه […]

چرخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چرخ در خواب گردونه زندگی است . چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره چرخ در خواب های ما نماینده مجموع چیزهایی است که به […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x