تعبیر خواب توت فرنگی

تعبیر خواب توت فرنگی

تعبیر خواب توت فرنگی لوک اویتنهاو

تعبیر خواب توت فرنگی : شما به ییلاق یا یک محیط روستایی دعوت خواهید شد
خوردن : لحظه های شیرین
توت فرنگی وحشی : ازدواج موفق
خوردن آن : خبر

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب عینک

تعبیر دیدن توت فرنگی آنلی بیتون

دیدن توت فرنگی در خواب ، بیانگر آن است که صاحب چیزی خواهید شد که مدتهای مدید خواهانش بودید .

خوردن توت فرنگی در خواب ، بیانگر عشقی دو جانبه است .

خرید و فروش توت فرنگی در خواب ، علامت به دست آوردن محصولی فراوان است .

خوردن توت فرنگی در خواب، نشانه عشقی دو جانبه است.

تعبیر خواب از یونگ

  • توت فرنگی مربوط به ویژگی های زنانه و تمایلات و نیازهای زنانه است.
  •  دیدن توت فرنگی در خوابتان بیانگر این است که ایده ها و اهدافتان به زودی درک و فهمیده خواهد شد.

تعبیر خواب پیشنهادی

قتل

لوک اویتنهاو می گوید : قتل : ماجراجویی کشتن با شلیک یک گلوله : حسادت شما ر ا آزار میدهد آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مرتکب قتلی […]

شکنبه

دیدن شکنبه هر جانوری که گوشت او حلال بود ، دلیل بر مال حلال کند . اگر شکنبه پر از سرگین است ، دلیل بر مال حرام کند . اگر […]

صورت

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که صورت او به صورت دیگر مبدل شد ، دلیل چنان بود که دیده باشد . اگر دید که به صورت خود بازگشت ، […]

غل

محمدبن سیرین گوید : دیدن غل ، دلیل کفر است و میل کردن به ناحق . اگر کسی غل در گردن به خواب بیند که داشت ، دلیل است که […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of