تعبیر خواب توت فرنگی

تعبیر خواب توت فرنگی

تعبیر خواب توت فرنگی لوک اویتنهاو

تعبیر خواب توت فرنگی : شما به ییلاق یا یک محیط روستایی دعوت خواهید شد
خوردن : لحظه های شیرین
توت فرنگی وحشی : ازدواج موفق
خوردن آن : خبر

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب عینک

تعبیر دیدن توت فرنگی آنلی بیتون

دیدن توت فرنگی در خواب ، بیانگر آن است که صاحب چیزی خواهید شد که مدتهای مدید خواهانش بودید .

خوردن توت فرنگی در خواب ، بیانگر عشقی دو جانبه است .

خرید و فروش توت فرنگی در خواب ، علامت به دست آوردن محصولی فراوان است .

خوردن توت فرنگی در خواب، نشانه عشقی دو جانبه است.

تعبیر خواب از یونگ

  • توت فرنگی مربوط به ویژگی های زنانه و تمایلات و نیازهای زنانه است.
  •  دیدن توت فرنگی در خوابتان بیانگر این است که ایده ها و اهدافتان به زودی درک و فهمیده خواهد شد.

تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الجن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره الجن می خواند ، دلیل کند که از دیو و پری ترسد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیو و پری […]

باغبان

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب باغبانی را دیدید ، بیانگر آن است که در امور مالی زیان خواهید کرد . درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک […]

خودکشی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید دست به خود کشی می زنید ، نشانة آن است که بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد کرد . ۲ـ اگر خواب […]

حصیر بافی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، نشانة آن است که از فردی غایب خبرهایی دلپذیر خواهید شنید . ۲ـ اگر خواب […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of