توله سگ

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن توله سگ در خواب ، علامت آن است که مهربانی با افراد معصوم و بی سرپرست را هدف اصلی خود قرار می دهید . دوستانی صمیمی خواهید یافت و به ثروت تان افزوده خواهد شد .
۲ـ دیدن توله سگهای کثیف و لاغر در خواب ، علامت آن است که وظایفی سخت و رنج آور را به دوش خواهید گرفت .

تعبیر خواب پیشنهادی

مواد قندی

لوک اویتنهاو می گوید : مواد قندی : ماجراهای عشقی

برلیان

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن برلیان در خواب ، نشانة آن است که برای رسیدن به بزرگترین هدف خود با مانع و نومیدی روبرو خواهید شد . ۲ـ دیدن […]

اردوی کار

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید در اردویی مشغول کار هستید ، علامت آن است که اتفاقی تلخ برای شما پیش خواهد آمد .

گبر

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند گبر شد ، دلیل که طالب دنیا شود . جابر مغربی گوید : اگر بیند از گبری پشیمان شد و مسلمان […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments