تپه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تپه اتکا است بر دیگری . چنانچه در خواب ببینید که بر تپه ای بلند ایستاده یا نشسته اید به شخصی بزرگ و مقتدر متکی می شوید یا محلی برای اعتبار و اعتماد می یابید که قدرتمند است و به شما نیز علو و بزرگی می بخشد . اگر دیدید بر تپه ای ایستاده اید که اطراف آن تپه دشتی وسیع است از آن مرد که بر او متکی هستید و یا موقعیتی که دارید و به آن می بالید سود می برید به قدر وسعت آن دشت . اگر دیدید که بر تپه ای ایستاده اید که گرد شما را آتش گرفته در شرایطی که احتمالا برای دیگران مخاطره آمیز است امنیت می یابید . اگر از تپه پایین آمدید تنزل می یابید و اگر از تپه بالا رفتید به دشواری و صعوبت کاری انجام می دهید . نشستن پایین تپه حسرت و اندوه است . چنانچه ببینید که بر تپه ای ایستاده اید که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد از جانب قدرتمندی مورد تعدی واقع می شوید .
لوک اویتنهاو می گوید :
تپه : بزودی سفری خواهید داشت
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید از تپه ای بالا می روید تا به نوک آن برسید ، علامت آن است که خوشبخت و سعادتمند خواهید شد . اما اگر در خواب نتوانید به نوک تپه برسید ، علامت آن است که در آینده باید با حسادتها و مخالفتهای دیگران مبارزه کنید .

تعبیر خواب پیشنهادی

ترف

قره قروت محمدبن سیرین گوید : ترف در خواب ، غم و اندوه است . اگر دید ترف همی خورد ، دلیل که وام دار شود و به سبب آن […]

تلمبه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تلمبه در خواب ، علامت آن است که با صداقت و صرف انرژی موفق می شوید ثروتی گرد بیاورید . ۲ـ دیدن تلمبه خراب […]

بره

محمدبن سیرین گوید : بره درخواب ، اگر نر یا ماده باشد ، فرزند است . اگر بیند بره را فرا گرفت و یا کسی بدو داد ، دلیل که […]

آب شور

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند که از آب شور بسیار خورد ، دلیل کند که عمرش کوتاه بود و معشیت وی بد .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x