جاجیم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جاجیم در خواب تملک کوچک و مال منقول است . احساس مالکیت است نسبت به چیزهای کم ارزش که در اطراف ما یافت می شوند . وقتی در خواب می بینید که جاجیم می بافید طرحی و زمینه ای برای یک درآمد مالی در زندگی شما ریخته می شود . داشتن جاجیم نیز همین تعبیر را دارد . چنان چه در خواب ببینیم جاجیم می بافیم و رنگ های خوب و درخشنده در آن به کار می بریم و نقشهای چشمگیر می اندازیم تدارک کاری را می بینیم که سود بخش است و امید زیادی می توانیم به آن داشته باشیم . اگر در خواب ببینیم که کسی جاجیم به ما داد از جانب او سودی عاید ما می شود که به اندازه همان جاجیم بزرگ یا کوچک است . اگر کسی جاجیم به ما داد که فرسوده و پاره و کهنه بود کاری می کند که موجب تاثر و اندوه ما می شود که البته جنبه مالی دارد نه احساسی و عاطفی . اگر کسی در خواب جاجیم کهنه و فرسوده ای را از خانه شما ببرد موجب تسکین غم و رنج شما می شود و بلائی را از خانه شما دور می کند . اگر جاجیم را روی کرسی انداخته باشیم و آن جاجیم نو و قشنگ و خوش رنگ باشد به کمک پول محیط خانوادگی گرمی به وجود می آوریم . اگر جاجیم را به عنوان فرش زیر پا گسترده و تنها روی آن نشسته بودیم یا تا کرده و دور آن طناب پیچیده بودیم به سفر می رویم .

تعبیر خواب پیشنهادی

ماهی خواره

محمدبن سیرین گوید : دیدن ماهی خواره ، دلیل زن بود . اگر دید ماهی خواره داشت ، دلیل که زنی بخواهد . اگر دید ماهی خواره از دست او […]

ران

محمدبن سیرین گوید : ران دیدن ، قوت او و خویشان او بود . اگر بیند ران او شکست یا بیفتاد ، دلیل که از خویشان خود جدا شود و […]

اشتر غاز

محمد بن سیرین گوید : دیدن اشترغاز به خواب ، دلیل غم و اندوه بود . اگر بیند اشترغاز فراگرفت ، یا کسی بدو داد و از او همی خورد […]

چوب جنگلی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن چوب جنگلی در خواب ، علامت آن است که تغییراتی طبیعی در کار و زندگی شما رخ خواهد داد . ۲ـ دیدن هیزمهای افروخته […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments