جانماز

تعبیر خواب جانماز

تعبیر خواب جانماز منوچهر مطیعی تهرانی

موقعی که ما از جا نماز استفاده می کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم و این از بزرگترین و پر ارزش ترین دقایق زندگی روزانه ما است پس جانماز وسیله ای متبرک و میمون و دیدنش در خواب بسیار نیکو است اما حالات آن و نوع آن تفاوت هائی را به وجود می آورد که تعابیر را متفاوت می کند .

اگر در خواب ببینید که بر جا نماز و در مسجد نشسته اید به سفر حج می روید ولی اگر در خواب دیدید که جانماز را تا کرده و زیر بغل نهاده اید به سفر زیارتی می روید . اگر جانمازی که در خواب می بینید از پشم باشد نشان آن است که به طاعت و صلاح تحریص می شوید اما اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما می گوید راه تزویر و ریا پیش می گیرید و در کار دین صداقت ندارید . اگر در خواب دیدید که جانماز خودتان را پشت و رو پهن کرده اید فریب شیطان را می خورید و کاری به تبع هوای نفس انجام می دهید و گمراه می شوید . اگر ببینید که جانمازتان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می گوید که عبادت شما چون بر مبنای صداقت نبوده بی ارزش است و هشداری است برای این که تغییر مسیر بدهید و طریق صلاح بگیرید .

اگر در خواب دیدید که جانماز ( یا مهر و تسبیح ) خود را گم کرده اید و به دنبال آن می گردید نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته اید . همین حالت است اگر ببینید که جانمازی ملیله دوزی شده و پر شکوه دارید که با صداقت و فروتنی در کار دین درست در نمی آید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب جوجه

تعبیر خواب جانماز و سجاده سوخته

  • اگر ببینید که سجاده ای دارید اما سوخته یا سوراخ شده خواب شما می‌گوید که گناهی مرتکب شده‌اید که آثار آن باقی است و هنوز توبه نکرده‌اید.
  • اگر ببینید که جانمازتان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می‌گوید که عبادت شما چون بر مبنای صداقت نبوده بی ارزش است و هشداری است برای این که تغییر مسیر بدهید و طریق صلاح بگیرید.

تعبیر خواب پیشنهادی

نیام

آنلی بیتون می‌گوید : مشاهده‌ی غلاف شمشیر در خواب ، علامت غلبه بر مشکلات است .

غول

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنی است بزرگ که از او هم بیم داریم و هم آسیب می بینیم و همیشه برای […]

تاج

محمدبن سیرین گوید : تاج در خواب دیدن ، پادشاه راملک ولایت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نیکوئی حال . اگر بیند بر سر تاج داشت […]

ترقه بازی

اچ میلر می‌گوید : ترقه بازی در خواب ، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x