جانماز

تعبیر خواب جانماز

تعبیر خواب جانماز منوچهر مطیعی تهرانی

موقعی که ما از جا نماز استفاده می کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم و این از بزرگترین و پر ارزش ترین دقایق زندگی روزانه ما است پس جانماز وسیله ای متبرک و میمون و دیدنش در خواب بسیار نیکو است اما حالات آن و نوع آن تفاوت هائی را به وجود می آورد که تعابیر را متفاوت می کند .

اگر در خواب ببینید که بر جا نماز و در مسجد نشسته اید به سفر حج می روید ولی اگر در خواب دیدید که جانماز را تا کرده و زیر بغل نهاده اید به سفر زیارتی می روید . اگر جانمازی که در خواب می بینید از پشم باشد نشان آن است که به طاعت و صلاح تحریص می شوید اما اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما می گوید راه تزویر و ریا پیش می گیرید و در کار دین صداقت ندارید . اگر در خواب دیدید که جانماز خودتان را پشت و رو پهن کرده اید فریب شیطان را می خورید و کاری به تبع هوای نفس انجام می دهید و گمراه می شوید . اگر ببینید که جانمازتان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می گوید که عبادت شما چون بر مبنای صداقت نبوده بی ارزش است و هشداری است برای این که تغییر مسیر بدهید و طریق صلاح بگیرید .

اگر در خواب دیدید که جانماز ( یا مهر و تسبیح ) خود را گم کرده اید و به دنبال آن می گردید نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته اید . همین حالت است اگر ببینید که جانمازی ملیله دوزی شده و پر شکوه دارید که با صداقت و فروتنی در کار دین درست در نمی آید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب جوجه

تعبیر خواب جانماز و سجاده سوخته

  • اگر ببینید که سجاده ای دارید اما سوخته یا سوراخ شده خواب شما می‌گوید که گناهی مرتکب شده‌اید که آثار آن باقی است و هنوز توبه نکرده‌اید.
  • اگر ببینید که جانمازتان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می‌گوید که عبادت شما چون بر مبنای صداقت نبوده بی ارزش است و هشداری است برای این که تغییر مسیر بدهید و طریق صلاح بگیرید.
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

نیمروز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذایی از نیمرو می خورید به پول می رسید . هر تخم مرغ که نیمرو شده […]

صندوق

دیدن صندوق در خواب ، دلیل جاه بود و بعضی گویند زن باشد . اگر بیند که صندوقی نو داشت ، دلیل است که به قدر آن جاه یابد . […]

قناد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قناد در خواب های ما انسانی است دروغگو که سخنان مداهنه آمیز و فریبنده می گوید ، چرب زبان و شیرین گفتار است اما حقیقت […]

روغنهای سوختنی

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن روغن کتان و روغنی که تعلق به سوختن دارد رنج اندکی به وی رسد به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments