جت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جت در خواب های ما حادثه ای است که با سرعت زیاد و باور نکردنی اتفاق می افتد یا اثر حادثه ای است که قبلا اتفاق افتاده اما به سرعت زیاد و باور نکردنی از بین می رود و محو می شود . مشاهده جت ، برخورد با حادثه ای است اما سوار شدن یا سوار بودن در آن ، قرارگرفتن در قلب چنان حادثه ای است که توضیح داده شد . خیلی حوادث هستند که در زندگی ما به سرعتی زیاد و باور نکردنی اتفاق می افتند . نمونه بد آن تصادف اتومبیل ماست و نمونه خوب آن یافتن یک پول هنگفت در خیابان یا زیر درختان پارک . اگر خودمان در یک جت باشیم و آن را برانیم خواب ما می گوید که به استقبال حادثه ای بزرگ می رویم ولی اگر از جت پیاده شویم از حادثه ای می گریزیم . بزرگی و و کوچکی جت که در خواب می بینیم خردی و عظمت حادثه ای است که اتفاق می افتد .

تعبیر خواب پیشنهادی

مسافرت از طریق دریا

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت می کنید ، نشانة آن است که علاوه بر گرفتن پاداش کارهای دشواری که به ثمر رسانده اید […]

تپه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تپه اتکا است بر دیگری . چنانچه در خواب ببینید که بر تپه ای بلند ایستاده یا نشسته اید به شخصی بزرگ و مقتدر متکی […]

وارث

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که چیزی را به ارث می‌برید ، به این معنا است که مشغول انجام کارهای سختی هستید .

فضله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می نامندو تعبیر این دو در خواب متفاوت است . چنان چه در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x