جت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جت در خواب های ما حادثه ای است که با سرعت زیاد و باور نکردنی اتفاق می افتد یا اثر حادثه ای است که قبلا اتفاق افتاده اما به سرعت زیاد و باور نکردنی از بین می رود و محو می شود . مشاهده جت ، برخورد با حادثه ای است اما سوار شدن یا سوار بودن در آن ، قرارگرفتن در قلب چنان حادثه ای است که توضیح داده شد . خیلی حوادث هستند که در زندگی ما به سرعتی زیاد و باور نکردنی اتفاق می افتند . نمونه بد آن تصادف اتومبیل ماست و نمونه خوب آن یافتن یک پول هنگفت در خیابان یا زیر درختان پارک . اگر خودمان در یک جت باشیم و آن را برانیم خواب ما می گوید که به استقبال حادثه ای بزرگ می رویم ولی اگر از جت پیاده شویم از حادثه ای می گریزیم . بزرگی و و کوچکی جت که در خواب می بینیم خردی و عظمت حادثه ای است که اتفاق می افتد .

تعبیر خواب پیشنهادی

ده

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که در دهی است و نام آن ندانست ، دلیل بر خیر و نیکی کند . اگر نام آن ده دانست ، دلیل […]

نفس

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به شخصی که نفسی معطر دارد نزدیک می شوید ، دلالت بر آن دارد که رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد […]

کشمش سبز
تعبیر خواب کشمش سبز

تعبیر خواب کشمش سبز ابن سیرین اگر بیند کشمش داشت و بخورد ، دلیل است به قدر آن منفعت بیند . اگر بیند کشمش به کسی داد ، دلیل است […]

چلچراغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن چلچراغ یا لوستر در خواب خوب است به شرط آن که روشن باشد و چنان چه خاموش باشد حسرت است برای چیزهای از دست […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of