تعبیر خواب پیشنهادی

تخت
تعبیر خواب تخت

تعبیر خواب تخت ابن سیرین اگر کسی بیند که بر تخت نشسته است و بر آن تخت چیزی گسترده نبود ، دلیل که به سفر شود . اگر بیند بر […]

شادی

دیدن شادی در خواب ، دلیل غم و اندوه بود . اگر بیند از کسی شاد شد ، دلیل است که خاتمه کارش به سعادت باشد . حضرت امام جعفر […]

ختنه کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کسی او را ختنه کرد ، دلیل که سنت به جای آورد و نقصان کردن ختنه زیادتی مال دنیا بود . اگر کسی به […]

پیش بند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پیش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده ای است که برای حفظ آبرو و حیثیت شخصی خود به عمل می آوریم . اگر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x