جریمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که جریمه شده اید پاداش می گیرید یا خبری خوش و سرور انگیز دریافت می کنید . هر قدر جریمه بیشتر باشد و بیشتر شما را بر سر خشم آورد بهتر است چون مزد و پاداشی که می گیرید بیشتر خواهد بود . چنانچه در خواب ببینید رانندگی می کنید و افسر پلیس شما را متوقف می نماید و قبض جریمه می نویسد خوب است زیرا خواب شما خبر می دهد که کسی به شما پاداش می دهد و سودی عایدتان می گردد یا خبری خوش به شما می رسد که سرور می آفریند . چنانچه کارگر یا کارمند هستید و در خواب دیدید که شما را جریمه کرده اند که کار اضافی بکنید همین تاویل هست و هیچ ناراحت نباشید زیرا خوابی است نیکو و امید دهنده . تاوان دادن نیز تقریبا همین تعبیر را دارد و اگر در خواب ببینید چیزی را معدوم کرده و مجبور شده اید تاوان بدهید سودی عاید شما می شود اما تاوان گرفتن این معنی را ندارد و برعکس است .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید به خاطر خلافی که انجام داده اید جریمه می شوید ، نشانة آن است که نسبت به انجام وظایف خود سرکشی می کنید .
۲ـ پرداختن جریمه در خواب ، علامت بیمار شدن و زیان مالی است .
۳ـ شانه خالی کردن از پرداخت جریمه در خواب ، نشانة آن است که بر رقیب خود چیره خواهید شد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

۱ سبب خوابهای درست و نادرست

۱- در سبب خوابهای درست و نادرست، بدان که صورتگریهای متخیّله گاهی بدروغ است و گاهی درست، دروغش از سه راه است: یکم آدمی چون چیزی را حس کرد و […]

سیاره

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن سیاره ای در خواب ، نشانة رفتن به سفری خسته کننده و پذیرفتن وظیفه ای سنگین است . به این مطلب رای دهید

مرغزار

محمد بن سیرین گوید : دیدن مرغزار به خواب ، دلیل بر اسلام بود . اگر بیند در مرغزاری بود و ندانست که ملک او است ، دلیل که دین […]

برزخ
تعبیر خواب برزخ

تعبیر خواب برزخ اگر کسی در خواب دید که او را به دوزخ بردند، گنهکار است و باید توبه کند. ولی اگر دید در کنار دوزخ ایستاده و دوزخیان را […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments