جزیره

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید در جزیره ای هستید که آبی زلال پیرامون آن را فرا گرفته است ، علامت آن است که به مسافرتی خواهید رفت و در زندگی خوشبخت خواهید شد . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به زودی ازدواجی مبارک خواهد کرد .
۲ـ اگر خواب ببینید در جزیره ای بی آب و علف هستید ، علامت آن است که در اثر افراط در کاری ، شادمانی خود را از دست می دهید .
۳ـ دیدن یک جزیره در خواب ، نشانة آن است که بعد از تلاش و تحمل سختی فراوان لبریز از آرامش و آسایش دست خواهید یافت .
۴ـ اگر خواب ببینید مردمی در جزیره هستند ، علامت آن است که می کوشید در کارها مقام خود را بالاتر ببرید

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

کیسه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کیسه درم و دینار یافت ، دلیل است به قدر آن معیشت و روزی بر وی فراخ شود . اگر کیسه را تهی بیند […]

حادثه

اگر کسی در خواب دید که تصادف کرده و مجروح شده است تعبیرش گرفتاری و بدبختی است . ولی با دادن صدقه و توکل بر خداوند برطرف خواهد شد .

تعبیر خواب قیامت
تعبیر خواب قیامت

تعبیر خواب قیامت ابن سیرین اگر بیند قیامت برخاسته بود ، دلیل که در آن دیار ، حق تعالی عدل بگستراند . اگر مردم آن دیار ظالم باشند ، دلیل […]

اتاق کنفرانس

لیلا برایت می‌گوید : دیدن اتاق کنفرانس در خواب ، بدین معنا است که در آینده با افرادی برخورد می‌کنید که برای شما ارزش خاصی خواهند داشت .

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments