جعبه

لوک اویتنهاو می گوید :
جعبه
پر : کامیابی
خالی : مشکلات
جعبه را حمل کردن : سعی و کوشش نا خوشایند
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ باز کردن جعبه در خواب ، نشانة کسب ثروت بسیار و سفرهای مطلوب به مناطق دوردست است .
۲ـ اگر خواب ببینید ، داخل جعبه ای پر از پول است ، حاکی از فرا رسیدن موعد بازنشستگی و زندگی راحت است .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب ناف
تعبیر خواب ناف

تعبیر خواب ناف منوچهر مطیعی تهرانی ناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر غذا می خورد لیکن چون […]

تعبیر خواب گربه
تعبیر خواب گربه

ابن سیرین می گوید دیدن گربه درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است . اگر دید گربه درخانه او آمد ، دلیل که دزدی در آنجا رود . […]

درم

محمدبن سیرین گوید : طبعهای مردمان مختلف است و درم به خواب دیدن حاصل شدن درم است در بیداری و گویند : هر که درم کم در خواب بیند ، […]

آنتن رادیو و تلوزیون

لیلا برایت می‌گوید : دیدن یا داشتن آنتن ، دلالت بر این دارد که شما خبری خوب از طرف دوستان یا آشنایانی که از شما دور هستند ، دریافت خواهید […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x