جغد

در خواب ، مردی است نابکار و حسام و حرام بود . اگر بیند کسی جغد همی گیرد ، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب ، مبارک نباشد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید ، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد . اگر بچه جغد بود ، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است . اگر بیند گوشت جغد خورد ، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن بوم دشمن مکار بود
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ شنیدن صدای بم جغد در خواب ، علامت آن است که به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید .
۲ـ دیدن جغد مرده در خواب ، نشانة رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است .
۳ـ دیدن جغدی بر شاخه های درخت ، نشانة آن است که دشمنان پنهانی در بدنام کردن شما می کوشند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

مزد

آنلی بیتون می‌گوید : دریافت مزدی ناچیز در برابر زحمتها در خواب ، علامت آن است که در اثر وقوع حوادثی تلخ مضطرب و پریشان خواهید شد . به این […]

رب

محمدبن سیرین گوید : رب ها به طعم شیرین بود و بوی خوش دارد ، خوردنش دلیل بر خیر و منفعت کند و آن چه به خلاف این بیند ، […]

ماکیان

محمدبن سیرین گوید : دیدن ماکیان درخواب ، دلیل خادم و کنیزک است و اگر دید که مرغ خانگی بسیار داشت ، دلیل است سروری یابد . ابراهیم کرمانی گوید […]

تعبیر خواب شامپو
تعبیر خواب شامپو

شامپو و صابون در خواب نشانه تبرئه شدن است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با شامپو ن ویا لبای خود را می شوید برائت حاصل می […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments