جلا دادن

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید اشیاء را جلا می دهید ، نشانة آن است که با ریاکاری به دنبال کسب امتیاز خواهید بود .
۲ـ اگر خواب ببینید دیگران اشیاء خانة خود را جلا می دهند ، نشانة آن است که دوستان خواهند کوشید تعلق خاطر بیشتری به شما پیدا کنند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

چکه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که شیر آب چکه می کند مال شما تلف می شود و گویای این است که کسی مال شما را ذره […]

نمکسو

دیدن نمکسو به خواب ، دلیل بر روزی حلال است ، اگر که از گوشت گوسفند فربه بیند ، اگر از گوشت لاغر بیند ، دلیل زیان است . به […]

تعبیر خواب زگیل
تعبیر خواب زگیل

تعبیر خواب زگیل از معبرین غربی بسیار در خواب خوب است که به صورت ناگهانی زگیل دیده شده بر بدن محو گردد. این خواب به شما موقعیت‌هایی را نشان می‌دهد […]

علم

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن علم آموختن کاری از او صادر شود که ثواب حاصل آید به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments