جنین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جنین نیز مثل جفت از چیزهایی است که مردان کمتر در خواب می بینند یا اصلا نمی بینند . معمولا زنان در خواب جنین می بینند و چنانچه زنی در خواب جنین ببیند که متعلق به خودش باشد از غم و غصه نجات می یابد و اگر جنین متعلق به دیگری باشد غمی به زنگی او راه می یابد که انگیزه اش در وجود دیگری است . دیدن جنین دیگران برای زنان گویای غمی است که دیگران به وجود می آورند ولی به شما می رسد . برای مردان دیدن جنین در خواب خوب نیست و شرمساری و ننگ و گناه است و تقریبا همان تعبیر را دارد که در مورد جفت گفته شد . اگر زنی در خواب ببیند که جنینی حرکت می کند و حرف می زند به هیچ وجه خوب نیست زیرا شئامت دارد و بهتر است صدقه بدهد .

تعبیر خواب پیشنهادی

خطمی

محمدبن سیرین گوید : خطمی درخواب دروقت خود ، دلیل بر منفعت اندک کند و بی وقت ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن آن ، دلیل بر […]

سمنو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سمنو شیره جوشانده جوانه گندم است . پختن سمنو اقدام به کار نیکی است که هم سود آن به بیننده خواب می رسد و هم […]

ساحر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر جادوگر یا ساحری را به خواب ببینید ، علامت آن است که برای تشکیل خانواده ای بزرگ ، زحمتهایی فراوان خواهید کشید و در […]

غلاف

اگر در خواب بیند که شمشیر از غلاف بیرون کشید ، دلیل است که زنش پسری آورد و دیدن غلاف کارد همین ، دلیل است .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x