جوجه تیغی

لوک اویتنهاو می گوید :
جوجه تیغی : حسادت
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن جوجه تیغی در خواب ، علامت آن است که کار و آشنایی با دوستان جدید را با سردی رد می کنید .
۲ـ اگر دختری خواب جوجه تیغی ببیند ، علامت آن است که احساسات و تأثیرات منفی را از خود دور می کنید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

عقل

اگر درخواب بیند که عقل او به صورت آدمی بود ، چنان که گوید : من عقل توأم ، و بیننده داند که عقل اوست ، دلیل است که او […]

تعبیر خواب آب و هوا
تعبیر خواب آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا تا حدود زیادی به رنگ  و محل و منطقه آن بستگی دارد. ابن سیرین : اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است . اگر سبز […]

دم

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند چون اسب و خر و گاو دم داشت ، دلیل که مال و نعمت او زیاده شود و زندگانی به خوشدلی گذراند . اما […]

روتختی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن رو تختی سفید و پاکیزه در خواب ، برای زنان نشانة یافتن شغلی دلخواه است . اما اگر رو تختی کثیف باشد ، نشانة وقوع […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments