تعبیر خواب جوجه

تعبیر خواب جوجه

تعبیر خواب جوجه منوچهر مطیعی تهرانی

جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد . نوشته اند دیدن ماکیان و مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می آیند . اگر در خواب جوجه های ماکیان دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود می دوند و بازی و جیک جیک می کنند بسیار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می دهد . به طور کلی دیدن جوجه شادی و نعمت و برکت است . دیدن جوجه های بزرگتر که پر زرد آن ها ریخته حکم ماکیان را دارند که تعبیر آن را در ماکیان و مرغ بجویید.

هر چه تعداد جوجه هایی که در خواب می بینید بیشتر باشد بهتر است. اگر کسی جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت می کند . اگر تعدادی جوجه را به کسی بدهید در امر خیری شما را شریک می کند . دیدن جوجه در هر حال خوب است . حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هائی دارید و این جوجه ها دچار آفت شده اند به این معنی که یا گربه ها آن ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده . این خبر از ضرر و زیان است . جوجه بیمار ، بیماری است . جوجه ای که به خانه همسایه برود نوشته اند فرزند نافرمان است.

تعبیر خواب جوجه لوک اویتنهاو

جوجه : بدگویی و غیبت کردن

تعبیر خواب جوجه آنلی بیتون

۱ـ خواب جوجه هایی که تازه از تخم در آمده اند خستگی از مسئولیتهای بسیار است که سرانجام معلوم می شود پذیرفتن مسئولیتها به نفع زندگی شما بوده است .
۲ـ دیدن جوجه هایی که پر و بالی در آورده اند ، دلالت بر آن دارد که بی آنکه به کار جسمانی بپردازید در کارهای خود موفقیت به دست می آورید .
۳ـ اگر خواب ببینید جوجه ها به آشیانه می روند ، دلالت بر آن دارد که کسی می خواهد شما را به درد سر بیاندازید .
۴ـ اگر خواب ببینید مشغول خوردن خوراک جوجه هستید ، نشانة آن است که در امر عشق و کار بلا تکلیف می مانید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب جوراب
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

نیل

حضرت دانیال گوید : دیدن نیل در خواب غم و اندوه است . اگر بیند نیل داشت ، دلیل که اندوهی به وی رسد . اگر بیند نیل او ضایع […]

تعبیر خواب آبی
تعبیر خواب آبی

درتعبیر خواب آبی آمده است : لباسهایی به رنگ آبی میخرید : انرژی شما خارق العاده است . تعبیر خواب آبی روشن : شادی بزرگی نصیب فرزندانتان خواهد شد . […]

مسافر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن مسافران چمدان به دست در خواب ، نشانة بهبودی اوضاع پیرامون شماست . اگر مسافران در حال رفتن باشند ، علامت آن است که […]

ذکر

حضرت دانیال گوید : قضیب در خواب فرزند و بزرگی و ناموری بود . اگر بیند که او را دو قضیب است یا بیشتر ، دلیل است که او را […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments