تعبیر خواب جوجه

تعبیر خواب جوجه

تعبیر خواب جوجه منوچهر مطیعی تهرانی

جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد . نوشته اند دیدن ماکیان و مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می آیند . اگر در خواب جوجه های ماکیان دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود می دوند و بازی و جیک جیک می کنند بسیار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می دهد . به طور کلی دیدن جوجه شادی و نعمت و برکت است . دیدن جوجه های بزرگتر که پر زرد آن ها ریخته حکم ماکیان را دارند که تعبیر آن را در ماکیان و مرغ بجویید.

هر چه تعداد جوجه هایی که در خواب می بینید بیشتر باشد بهتر است. اگر کسی جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت می کند . اگر تعدادی جوجه را به کسی بدهید در امر خیری شما را شریک می کند . دیدن جوجه در هر حال خوب است . حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هائی دارید و این جوجه ها دچار آفت شده اند به این معنی که یا گربه ها آن ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده . این خبر از ضرر و زیان است . جوجه بیمار ، بیماری است . جوجه ای که به خانه همسایه برود نوشته اند فرزند نافرمان است.

تعبیر خواب جوجه لوک اویتنهاو

جوجه : بدگویی و غیبت کردن

تعبیر خواب جوجه آنلی بیتون

۱ـ خواب جوجه هایی که تازه از تخم در آمده اند خستگی از مسئولیتهای بسیار است که سرانجام معلوم می شود پذیرفتن مسئولیتها به نفع زندگی شما بوده است .
۲ـ دیدن جوجه هایی که پر و بالی در آورده اند ، دلالت بر آن دارد که بی آنکه به کار جسمانی بپردازید در کارهای خود موفقیت به دست می آورید .
۳ـ اگر خواب ببینید جوجه ها به آشیانه می روند ، دلالت بر آن دارد که کسی می خواهد شما را به درد سر بیاندازید .
۴ـ اگر خواب ببینید مشغول خوردن خوراک جوجه هستید ، نشانة آن است که در امر عشق و کار بلا تکلیف می مانید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب جوراب
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

انجمن

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب خود را در یک انجمن ببینید ، علامت آن است بیش از اندازه کار می‌کنید . اگر فرد عاشقی در خواب خود را […]

قایق

بیتون می‌گوید : ۱- اگر خواب ببینید با ظرفی آب را از درون قایق خالی می کنید ، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد و وظایفی سنگین […]

برجستن

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی بیند از جائی به جائی می جست ، دلیل که حال او بگردد . اگر بیند به جای دوری جست ، دلیل که […]

تتماج

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند تتماج به گوشت بره یا گوشت گوسفند و ماست شیرین میخورد ، دلیل که به قدر آن از مردم سپاهی وی را منفعت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments