جوزبویا

محمدبن سیرین گوید : دیدن جوزبویا به خواب ، دلیل بر صلاح دین بود و دانستن علم شریعت . اگر در خواب بیند که جوزبویا خورد ، دلیل که علم شریعت آموزد . اگر بیند جوز هندی بسیار داشت ، چنانکه خورد و به مردم داد ، دلیل که در علم و حکمت یگانه شود . اگر نخورد و به کسی نداد ، دلیل که او را از علم منفعت نباشد و بعضی گویند که خوردن جوزبویا ، دلیل بر تعلیم علم نجوم بود .

تعبیر خواب پیشنهادی

تله

هانس کورت می‌گوید : دیدن تله در خواب ، بیانگر گرفتاری و توطئه‌ی دشمنان است . لیلا برایت می‌گوید : دیدن تله موش خالی در خواب ، نشانه‌ی آزار و […]

پرونده

لیلا برایت می‌گوید : دیدن پرونده در خواب ، به این معنا است که درگیر اختلاف شده و دچار آشفتگی روحی می‌شوید . آنلی بیتون می‌گوید : دیدن صورتحسابها و […]

بی مصرف

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما بی مصرف و بیکاره هستید : یک دورة خوب شروع می شود . افراد مورد علاقه تان بی مصرف هستند : فرد مورد […]

بندر

لیلا برایت می‌گوید : مشاهده‌ی بندر در خواب ، بیانگر شادی و خوشحالی است . اگر خواب ببینید که وارد بندری می‌شوید ، بیانگر آن است که به اهداف خود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments