تعبیر خواب پیشنهادی

حامله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است . اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی […]

آرد غلات

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب دیدید که مشغول خوردن آرد غلات می‌باشید ، بیانگر آن است که در زندگی ، ثروت و مال و منال زیادی به دست […]

خیک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خیک مردی است لافزن و تهی مغز و پوک که شخصا بی اثر است . اگر خیک باد کرده باشد بیهودگی است و چنان چه […]

داس

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند داس در دست داشت ، دلیل که آلتی بیاورد که وی را مال حاصل شود . اگر بیند با داس کشت و درو کرد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments