تعبیر خواب جوش

تعبیر خواب جوش

تعبیر خواب جوش  آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید از جوشی، چرک و خون بیرون می آید ، نشانه آن است که ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل مواجه کند ، یا در آینده با حوادثی نامطلوب مواجه شوید .
۲ـ اگر برپیشانی خود جوش ببینید ، دلالت بر بیماری یکی از اقوام دارد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب زخم

تعبیر خواب جوش از معبران غربی

به گفته معبران غربی و به‌طور کلی دیدن جوش صورت در خواب می‌تواند نشانه‌های زیر را در بر داشته باشد
  • پایین بودن عزت نفس
  • عدم توانایی در مقابله با خود و عدم آگاهی در موقعیت‌های خاص
  • احساس بیگانگی با دیگران
اگر در خواب مشاهده کردید که صورتتان جوش زده است اشاره به موضوع عزت نفس و خویشتن شناسی شما دارد. شما در رابطه با کار و یا روابطتتان با دیگران احساس ناتوانی میکنید.
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

قرص

محمدبن سیرین گوید : حب خوردن در خواب ، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد ، دلیل بر خیر و منفعت […]

ورم

محمدبن سیرین گوید : دیدن ورم برآمدگی تورم نفخ پف کردگی تهبج که به آماس نام نهند درخواب ، مال بود . اگر بیند که بر تن او آماس پدید […]

سینما

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید کسی شما را به سینما دعوت می کند یا خودتان به سینما می روید یاهمراه کسی عازم سینما هستید دست به […]

پرستاری

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب پرستاری را مشاهده کنید که از شما مراقبت می‌کند ، نشانه‌ی آن است که بیماری شما را تهدید می‌کند . اگر در خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x