تعبیر خواب جوش

تعبیر خواب جوش

تعبیر خواب جوش  آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید از جوشی، چرک و خون بیرون می آید ، نشانه آن است که ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل مواجه کند ، یا در آینده با حوادثی نامطلوب مواجه شوید .
۲ـ اگر برپیشانی خود جوش ببینید ، دلالت بر بیماری یکی از اقوام دارد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب زخم

تعبیر خواب جوش از معبران غربی

به گفته معبران غربی و به‌طور کلی دیدن جوش صورت در خواب می‌تواند نشانه‌های زیر را در بر داشته باشد
  • پایین بودن عزت نفس
  • عدم توانایی در مقابله با خود و عدم آگاهی در موقعیت‌های خاص
  • احساس بیگانگی با دیگران
اگر در خواب مشاهده کردید که صورتتان جوش زده است اشاره به موضوع عزت نفس و خویشتن شناسی شما دارد. شما در رابطه با کار و یا روابطتتان با دیگران احساس ناتوانی میکنید.
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

یک چشم

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن یک چشم در خواب ، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید […]

تعبیر خواب پرنده
تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب ابن سیرین اگر  شخص ببیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دوباره به دست او آمد ،یعنی حاجت روا خواهد شد. اگر ببیند پرید ، دلیل که […]

بادکنک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر بادکنک بزرگ و به واقع یک بالن بود در خواب کاری است که بزرگ می نماید و شما در خود توانائی انجام آن را […]

لوبیا

محمدبن سیرین گوید : دیدن لوبیا درخواب خام و پخته وقت و بی وقت ، دلیل غم بود و در دیدن آن خیری نباشد . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of