تعبیر خواب جوش

تعبیر خواب جوش

تعبیر خواب جوش  آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید از جوشی، چرک و خون بیرون می آید ، نشانه آن است که ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل مواجه کند ، یا در آینده با حوادثی نامطلوب مواجه شوید .
۲ـ اگر برپیشانی خود جوش ببینید ، دلالت بر بیماری یکی از اقوام دارد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب زخم

تعبیر خواب جوش از معبران غربی

به گفته معبران غربی و به‌طور کلی دیدن جوش صورت در خواب می‌تواند نشانه‌های زیر را در بر داشته باشد
  • پایین بودن عزت نفس
  • عدم توانایی در مقابله با خود و عدم آگاهی در موقعیت‌های خاص
  • احساس بیگانگی با دیگران
اگر در خواب مشاهده کردید که صورتتان جوش زده است اشاره به موضوع عزت نفس و خویشتن شناسی شما دارد. شما در رابطه با کار و یا روابطتتان با دیگران احساس ناتوانی میکنید.
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

از زندان آزاد شدن

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است .

توتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : توتون همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می آزارد و دیدگان را تاریک و احیانا اشک آلود و کام […]

قمع

محمدبن سیرین گوید : دیدن قمع به خواب ، دلیل غلام بود یا کنیزک . اگر بیند قمع بسیار داشت ، دلیل که غلام بخرد یا کنیزک . اگر بیند […]

درخت انگور

دلیل کند بر زنی کریمه نیکو صورت نیکوکار . حضرت امام جعفر صادق فرماید : درخت انگور در خواب بر پنج وجه است . اول : منفعت . دوم : […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of